Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Medborgarplatsen 25, plan 8, Linnésalen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

13 Anmälan enligt lex Sarah i egen bedriven verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 1211-2013-1.2.2. dnr 1261-2013-1.2.2.

14 Anmälan om lex Sarah i egen regi

Dnr 1041-2013-1.2.2. dnr 1225-2013-1.2.2.

16 Förlängning av hyresavtal för Göra Ark

17 Svar på medborgarförslag om mål att parker och grönområden är rena och välskötta

18 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 1098-2013-2.2.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 1099-2013-2.2.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr 384-2013-1.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

21 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Remiss från kommunstyrelsen dnr 329-1008/2013
Dnr 1159-2013-1.5.1.
Omedelbar justering

22 Remissvar av betänkande Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1338/2013
Dnr 1176-2013-1.5.1.
Omedelbar justering

23 Förslag till detaljplan för Lugnet etapp 111 (del av Södra Hammarbyhamnen 1:3) i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-11791

24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Gokart Stockholm AB

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1250-2013-1.5.2.
Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Taco Bar

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1208-2013-1.5.2.
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av balanslista

31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§13 Anmälan enligt lex Sarah i egen bedriven verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

§14 Anmälan om lex Sarah i egen regi

§18 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

§19 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

§20 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§22 Remissvar av betänkande Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

§24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Gokart Stockholm AB

§25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Taco Bar

§26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§30 Anmälan av balanslista

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§33 Information från förvaltningen