Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Tillsynsärende

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Anmälan av information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

9 Anmälan om lex Sarah-ärende äldreomsorg egen regi

Dnr 1303-2013-1.2.2. dnr 1224-2013-1.2.2.
dnr 1063-2013-1.2.2.

10 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

Dnr 1279-2013-1.2.2. dnr 455-2013-1.2.2

13 Snöröjning

15 Svar på medborgarförslag om att fotbollsplanen nedanför Sofia skola spolas till isbana (konstis)

16 Rapport om äldreomsorgens arbete med mat och måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden på Södermalm.

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V)
Dnr 494-2013-1.2.1.
Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 1094-2013-1.2.1.

17 Skrivelse om medling för äldre utsatta för brott

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 1239-2013-1.2.1.

18 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2013/2014

19 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr 384-2013-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2014

21 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

Remissärenden

22 Utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut

23 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, enArena Söder

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09569/2013
Dnr 1353-2013-1.5.2. Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Hurry Curry

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09542/2013
Dnr 1357-2013-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av balanslista

31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Anmälan av information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

§8 Anmälan om lex Sarah i egen regi

§9 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

§14 Svar på medborgarförslag om att fotbollsplanen nedanför Sofia skola spolas till isbana (konstis)

§15 Rapport om äldreomsorgens arbete med mat och måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden på Södermalm

§16 Svar på skrivelse om medling för äldre utsatta för brott från Erik Malm m.fl. (MP)

§17 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2013/2014

§18 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§19 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2014

§20 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

§22 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§23 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, enArena Söder

§24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Hurry Curry

§25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§28 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§29 Anmälan av balanslista

§30 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§32 Information från förvaltningen