Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Avskrivning av fordringar

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

7 Anmälan om lex Sara-ärenden äldreomsorg egen regi

Dnr 1304-2013-1.2.2. dnr 1233-2013-1.2.2.

Beslutsärenden

8 Verksamhetsplan 2014

Dnr 1272-2013-1.1. Delades och bordlades den 28 november 2013

9 Förskolans plats- och lokalplanering 2014 - 2016

10 Svar på skrivelse angående Omsorgshuset från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

12 Barnomsorg på obekväm arbetstid och barnens rätt till förskola

13 Minska partikelhalterna i gatumiljön. Svar på skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP)

14 Om den begränsade rörelsefriheten och om syftet med upprustning av Hornsgatans trottoarer. Svar på skrivelse av Gunnar Ågren (V)

15 Yttrande över stadsrevisionens rapport "Äldreomsorg - Uppföljning av verksamheter i egen regi

16 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

17 Avslut av avtal om nattinsatser i hemtjänsten

Remissärenden

18 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 661-1782-2012
Dnr 1445-2013-1.5.1.

19 Motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av stadens "avknoppningar"

20 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1539/2013
Dnr 1356-2013-1.5.1.

21 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

22 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Anmälningsärenden

23 Anmälningsärende om "Lägesbeskrivning gällande projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst"

25 Information om avtal för nattinsatser i hemtjänsten

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av balanslista

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§3 Avskrivning av fordringar

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Anmälan om lex Sara-ärenden äldreomsorg egen regi

§8 Verksamhetsplan 2014

§9 Förskolans plats- och lokalplanering 2014 - 2016

§10 Svar på skrivelse angående Omsorgshuset från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

§11 Barnomsorg på obekväm arbetstid och barnens rätt

§14 Yttrande över stadsrevisionens rapport "Äldreomsorg - Uppföljning av verksamheter i egen regi

§15 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

§16 Ändringar Avslut av avtal om nattinsatser i hemtjänsten

§17 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§19 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§22 Anmälningsärende om "Lägesbeskrivning gällande projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst"

§24 Information om avtal för nattinsatser i hemtjänsten

§25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§28 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§29 Anmälan av balanslista

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§32 Information från förvaltningen