Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

Dnr 1523-2013-1.2.2. dnr 1571-2013-1.2.2.
dnr 1522-2013-1.2.2. dnr 1524-2013-1.2.2.
dnr 111-2014-1.2.2.

6 Anmälan om lex Sarah- ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

Dnr 161-2014-1.2.2. dnr 355-2014-1.2.2.

7 Anmälan enligt lex Sarah

8 Arbetsmiljöverkets beslut om upphävande av förbud vid Södertjänsts hemtjänst

Beslutsärenden

9 Månadsrapporter per mars 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

11 Förlängning av avtal med Prima LSS AB avseende Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

12 Förlängning av avtal med Nytida avseende driften av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

13 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

14 Matinköp för personer med hemtjänst

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 1597-2013-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anställningsformer på våra äldreboenden

Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)
Dnr 1536-2013-1.2.1.

16 Barngruppernas storlek i förskolan.

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 1595-2013-1.2.1

18 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

18:A Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Remissärenden

19 Remissvar på betänkandet framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

20 Motion om en strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 327-1748/2013
Dnr 196-2014-1.5.1.

21 Motion "Frihet inom äldreomsorgen"

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1747/2014 (KS)
Dnr 197-2014-1.5.1.

23 Gemensam IT-service - nyttjande av option och förnyad centralupphandling

24 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

26 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar

27 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Pipes

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02897/2014
Dnr 259-2014-1.5.2.

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Riksarkivet

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03089/2014
Dnr 236-2014-1.5.2.

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Ma cher cuisine

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03374/2014
Dnr 279-2014-1.5.2.

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Caffe Italiano Da Noi

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03575/2014
Dnr 321-2014-1.5.2.

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Hornhuset

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03632/2014
Dnr 346-2014-1.5.2.

34 Information om verkställighet av beslut

34:a Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 140410– 140418

35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

39 Anmälan av balanslista

40 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

42 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

§6 Anmälan om lex Sarah- ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

§7 Anmälan enligt lex Sarah

§8 Arbetsmiljöverkets beslut om upphävande av förbud vid Södertjänsts hemtjänst

§9 Månadsrapporter per mars 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

§11 Förlängning av avtal med Prima LSS AB avseende Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

§12 Förlängning av avtal med Nytida avseende driften av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

§13 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

§14 Matinköp för personer med hemtjänst

§18 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§18:a Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

§19 Remissvar på betänkandet framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

§20 Motion om en strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Pipes

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Riksarkivet

§30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Ma cher cuisine

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Caffe Italiano Da Noi

§32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Hornhuset

§34 Information om verkställighet av beslut

§34:a Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 140410 -­ 1404

§35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§39 Anmälan av balanslista

§40 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§42 Information från förvaltningen