Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Upphandling av driften av demensverksamhet på Södermalm - tilldelningsbeslut

3 Antagande av anbud avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

5 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

12 Anmälan av lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

13 Information om lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala delegationen

Dnr 1194-2013-1.2.2. dnr 136-2014-1.2.2., dnr 364-2014-1.2.2., dnr 388-2014-1.2.2.

14 Information om ärenden enligt lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

Dnr 398-2014-1.2.2. dnr 399-2014-1.2.2.

16 Undersök möjligheterna till skridskobanan på Mosebacke terrass. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

19 Svar på skrivelse om utredning av dödsbranden på Vintertullen och förhindrande av liknande tragedier på vård- och omsorgsboenden från Erik Malm m.fl. (MP) Vintertullen

20 Svar på skrivelse om branden på Vintertullen från Anders Göransson m.fl. (S)

21 Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V) om billiga möteslokaler i Medborgarhuset för ett rikare föreningsliv

22 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

23 Remissvar på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Remiss från kommunstyrelsen dnr. 001-419/2014
Dnr 386-2014-1.5.1. Omedelbar justering

24 Motion om "Fullt informerade medborgare i kundvalssystemen" Remissvar

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-261-2014 (KS)
Dnr 443-2014-1.5.1. Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Melanders Fisk & restaurang

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 372-2014-1.5.2. Omedelbar justering

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Nya Carnegiebryggeriet

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 402-2014-1.5.2. Omedelbar justering

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Prime Bistro & Bar

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 420-2014-1.5.2. Omedelbar justering

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Stora Henriksvik

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 464-2014-1.5.2. Omedelbar justering

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café Rosen

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 495-2014-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

29:A Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 140604-140604

30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

34 Anmälan av balanslista

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

37 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av driften av demensverksamhet på Södermalm - tilldelningsbeslut

§3 Antagande av anbud avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

§4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§5 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§12 Anmälan av lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

§13 Information om lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala delegationen

§14 Information om ärenden enligt lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

§16 Undersök möjligheterna till skridskobanan på Mosebacke terrass. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

§19 Svar på skrivelse om utredning av dödsbranden på Vintertullen och förhindrande av liknande tragedier på vård- och omsorgsboenden från Erik Malm m.fl. (MP) Vintertullen

§20 Svar på skrivelse om branden på Vintertullen från Elsemarie Bjellqvist m.fl. (S)

§21 Svar på skrivelse från Juliana Gristelli (V) om billiga möteslokaler i Medborgarhuset för ett rikare föreningsliv

§22 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§23 Remissvar på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

§24 Motion om "Fullt informerade medborgare i kundvalssystemen" Remissvar

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Melanders Fisk & restaurang

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Nya Carnegiebryggeriet

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Prime Bistro & Bar

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Stora Henriksvik

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café Rosen

§29:A Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 140604-140604

§30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§34 Anmälan av balanslista

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§37 Information från förvaltningen