Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Tillsynsärende

3 Tillsynsärende

4 Upphandling av driften av Danvikstulls och Hammarby dagliga verksamhet.

5 Antagande av anbud avseende driften av öppen daglig verksamhet för synskadade

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

13 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

14 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

Dnr 680-2014-1.2.2. dnr 687-25014-1.2.2.

15 Information om ärenden enligt lex Sarh i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 535-2014-1.2.2. dnr 1275-2013-1.2.2.

17 Stöd åt EU-medborgare

Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)
Dnr 478-2014-1.2.1.

18 Möjliggör för äldre med hemtjänst att göra sina matinköp via internet

19 Utvärdering av ersättningssystemet i hemtjänst

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 609-2014-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Fördjupad olycksförloppsundersökning med anledning av brand

22 Inkommet medborgarförslag om Eriksdalsbadets utomhusgym

23 Inkommet medborgarförslag om parkbänkar på Söder

24 Inkommet medborgarförslag om Tantobadet

25 Inkommet medborgarförslag om Tantobadets hopptorn och klättervägg

Remissärenden

26 Remissvar på Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

27 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

30 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården i omsorgen i länet

Remiss från kommunstyrelsen, socialroteln, dnr 325-894/2014
Dnr 751-2014-1.5.1

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Barells

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-06034/2014
Dnr 604-2014-1.5.2.

34 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Chokladfabriken

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-06650/2014
Dnr 722-2014-1.5.2.

35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Katarina ölkafé

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-06957/2014
Dnr 740-2014-1.5.2.

36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Kaze Sushi

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-07281/2014
Dnr 741-2014-1.5.2.

37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Juiceverket

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-07245/2014
Dnr 758-2014-1.5.2.

38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Garbo café och restaurang

Remiss från tillstndsenheten, dnr 9.1-07002/2014
Dnr 759-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

41 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

42 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

43 Anmälan av balanslista

44 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

45 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

46 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (242 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Upphandling av driften av Danvikstulls och Hammarby dagliga verksamhet.

§5 Antagande av anbud avseende driften av öppen daglig verksamhet för synskadade

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. (FB)

§13 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§14 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg Dnr 680-2014-1.2.2.

§15 Information om ärenden enligt lex Sarh i egen regi inom sociala avdelningen

§18 Möjliggör för äldre med hemtjänst att göra sina matinköp via internet

§19 Utvärdering av ersättningssystemet i hemtjänst

§22 Inkommet medborgarförslag om Eriksdalsbadets utomhusgym

§23 Inkommet medborgarförslag om parkbänkar på Söder

§24 Inkommet medborgarförslag om Tantobadet

§25 Inkommet medborgarförslag om Tantobadets hopptorn och klättervägg

§26 Remissvar på Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

§30 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården i omsorgen i länet

§33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Barells

§34 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Chokladfabriken

§35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Katarina ölkafé

§36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Kaze Sushi

§37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Juiceverket

§38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Garbo café och restaurang

§39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§41 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§42 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§43 Anmälan av balanslista

§44 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§45 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§46 Information från förvaltningen