Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Upphandling av driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2014 - tilldelningsbeslut

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Missförhållande, Lex Sarah, enheten för försörjningsstöd

Beslutsärenden

5 Utveckling av förskolan Kastanjen, kv Hållkarlen 2

Dnr 898-2014-1.2.1.
Bordlagt den 25 september 2014
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Fairtrade - diplomera stadsdelen Södermalm. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Dnr 610-2014-1.2.1.
Bordlagt den 25 september 2014
Utsändes ej

8 Svar på skrivelse av Gunnar Ågren (V) om att använda den kunskap som fås genom lex Sarah-ärenden till positivt utvecklingsarbete.

9 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

10 Redovisning av resultatet från Stockholmsenkäten 2014

11 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård i Bergsgruvan

Remissärenden

12 Motion (2014:10) om förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada

13 Motion (2014:11) om Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk

14 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-895/2014
Dnr 750-2014-1.5.1.

15 Yttrande över serveringstillstånd. Delimundo

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08808/2014
Dnr 932-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av balanslista

22 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (239 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2014 - tilldelningsbeslut

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

§4 Missförhållande, Lex Sarah, enheten för försörjningsstöd

§5 Utveckling av förskolan Kastanjen, kv Hållkarlen 2

§6 Fairtrade - diplomera stadsdelen Södermalm. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

§8 Svar på skrivelse av Gunnar Ågren (V) om att använda den kunskap som fås genom lex Sarah-ärenden till positivt utvecklingsarbete.

§9 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

§10 Redovisning av resultatet från Stockholmsenkäten 2014

§11 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård i Bergsgruvan

§14 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§15 Yttrande över serveringstillstånd. Delimundo

§16 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§19 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan av balanslista