Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-11

Sammanträde 2014-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Nedskrivning av fordringar

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

6 Förlängning av avtal med Vardaga AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 339-2014-1.2.1.
Bordlagd 20 november 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende

Dnr 333-2014-1.2.1. Bordlagd 20 november 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende

Dnr 345-2014-1.2.1. Bordlagd 20 november 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

Dnr 334-2014-1.2.1. Bordlagd 20 november 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Se över rätten till ledsagning. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

11 Förskolans plats- och lokalplanering 2015 - 2017

12 Parklekarna Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken med öppna förskolor

13 Svar på medborgarförslag - skridskorink vid Luma park

14 Svar på medborgarförslag - förnyaTideliustäppan

15 Redovisning av tobaks- och folkölstillsyn 2014

16 Val av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018

17 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2015

18 Inkommet medborgarförslag om Vän-stationern

19 Inkommet medborgarförslag om allmänna askkoppar

20 Inkommet medborgarförslag om Medborgarplatsen

Remissärenden

21 Giftfri miljö - strategi för Stockholms län.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Göta Arks Gästmatsalar

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bagel Street Cafe

26 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 141212-141222

27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

33 Anmälan av balanslista

34 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedskrivning av fordringar

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Förlängning av avtal med Vardaga AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

§7 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende

§8 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende

§9 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

§11 Förskolans plats- och lokalplanering 2015 - 2017

§12 Parklekarna Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken med öppna förskolor

§17 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2015

§18 Inkommet medborgarförslag om Vän-stationer

§19 Inkommet medborgarförslag om allmänna askkoppar

§20 Inkommet medborgarförslag om Medborgarplatsen

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Göta Arks Gästmatsalar

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bagel Street Cafe

§25 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst ordinärt boende

§26 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 141212-141222

§27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§32 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§33 Anmälan av balanslista

§34 Information från förvaltningen