Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-22

Sammanträde 2015-01-22

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

5 Yttrande enligt5 4 kap 10 § föräldrabalken

Slutet sammanträde

6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

9 Inkommet medborgarförslag om volleybollplaner vid Skanstull

10 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Bergsgruvan

10:a Utvecklingsuppdrag Aktivitetshuset

10:b Förlängning av avtal gällande projektledning för Söderandan

Remissärenden

11 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 3:1 m.fl. i stadsdelen Södermalm. Sdp 2014-08769

12 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-727/2014 Dnr 1192-2014-1.5.1.

13 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Twang

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09012/2014
Dnr 1210-2014-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

15 Anmälan av sociala delegationens protokoll

16 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av balanslista

20 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

§6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

§7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§9 Inkommet medborgarförslag om volleybollplaner vid Skanstull

§10:a Utvecklingsuppdrag Aktivitetshuset

§10:b Förlängning av avtal gällande projektledning för Söderandan

§12 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

§13 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Twang

§14 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§15 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§16 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan av balanslista

§20 Information från förvaltningen