Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

4 Adoptionsyttrande enligt Föräldrabalken 4 kap. 10 §

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 136-2014-1.2.2. dnr 1046-2014-1.2.2.

9 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

11 Kvalitetsgarantier 2015

13 Redovisning av brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd

14 Uppföljning av förvaltningens brandförebyggande åtgärder

15 Upphandling av trygghetslarm i vård- och omsorgsboende

16 Svar på medborgarförslag om fler utomhusgym på Södermalm

17 Svar på medborgarförslag om förbättringar i miljön i parker

18 Svar på medborgarförslag område hemtjänst

19 Inrätta en Gårdarnas dag. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

20 Södermalm ska bli bäst på sopor. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

21 Inkommet medborgarförslag om upprustning av gatumiljön runt Rosenlundsgatan

22 Uppsägning av hyresavtal för Vindragarens vård- och omsorgsboende med Micasa AB

25 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Dnr 105-2015-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

26 Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering

27 Gångplan för Stockholm

28 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Påsen och Godsvagnen m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, SDp 2011-19218

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Kornhamnstorg 52

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11454/2014
Dnr 51-2015-1.5.2. Omedelbar justering

29:a Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort

29:b Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

31 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef

150220-150224, 150320-150326, 150411-150416
Dnr 71-2015-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

37 Anmälan av balanslista

38 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Adoptionsyttrande enligt Föräldrabalken 4 kap. 10 §

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §

§8 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§9 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§11 Kvalitetsgarantier 2015

§13 Redovisning av brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd

§14 Uppföljning av förvaltningens brandförebyggande åtgärder

§15 Upphandling av trygghetslarm i vård- och omsorgsboende

§17 Svar på medborgarförslag om förbättringar i miljön i parker

§18 Svar på medborgarförslag område hemtjänst

§20 Södermalm ska bli bäst på sopor. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

§21 Inkommet medborgarförslag om upprustning av gatumiljön runt Rosenlundsgatan

§22 Uppsägning av hyresavtal för Vindragarens vård- och omsorgsboende med Micasa AB

§25 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§31 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§37 Anmälan av balanslista

§38 Information från förvaltningen