Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Socialförvaltningen dnr 2.11.2-112/2015
Dnr 300-2015-2.2.1. Omedelbar justering

2:a Upphandling av trygghetslarm i vård- och omsorgsboenden Dnr 92-2015-2.2.2.

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

6:a Anmälan av lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

Dnr 260-2015-1.2.2. dnr 207-2015-1.2.2. dnr 298-2015-1.2.2.

8 Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

9 Sommarjobben på Södermalm

Svar på skrivels från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (FP)
Dnr 283-2015-1.2.1.

12 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

14 Svar på medborgarförslag, upprustning av gatumiljön runt Rosenlundsgatan

15 Svar på medborgarförslag om att rusta upp befintlig frisbeebana i Tantolunden

16 Inkommet medborgarförslag om parker som skolgårdar

17 Inkommet medborgarförslag om upprustning av Mariatorgets lekplats

Remissärenden

18 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 275-2015-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Remissvar om nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal

20 Motion (2015:3) om valfriheten inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och personalroteln, dnr 106-267/2015.
Dnr 223-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Brewdog bar Stockholm AB

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05066/2015
Dnr 369-2015-1.5.2. Omedelbar justering

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Ma Campagne

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03579/2015
Dnr 297-2015-1.5.2. Omedelbar justering

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bleck AB

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03533/2015
Dnr 308-2015-1.5.2. Omedelbar justering

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sushi-Ya

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04300/2015
Dnr 323-2015-1.5.2. Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. BAROBAO

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04360/2015
Dnr 346-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1

27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

32 Anmälan av balanslista

33 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

§2:a Upphandling av trygghetslarm i vård- och omsorgsboenden

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

§6 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§6:a Anmälan av lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

§8 Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

§9 Sommarjobben på Södermalm Svar på skrivels från Christoffer Järkeborn m.fl.

§12 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§16 Inkommet medborgarförslag om parker som skolgårdar

§17 Inkommet medborgarförslag om upprustning av Mariatorgets lekplats

§18 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Remiss från kommunstyrelsen

§20 Motion (2015:3) om valfriheten inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och personalroteln, dnr 106-267/2015

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Brewdog bar Stockholm AB

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Ma Campagne

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bleck AB

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sushi-Ya

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. BAROBAO

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1

§27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§32 Anmälan av balanslista

§33 Information från förvaltningen