Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-19

Sammanträde 2015-11-19

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud för kostupphandling inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm

Dnr 262-2015-2.2.2. Omedelbar justering

3 Antagande av anbud avseende driften av Maria Ungdomsklubb (MUK)

Dnr 538-2015-2.2.2. Omedelbar justering

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

9 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 736-2015-1.2.2. dnr 855-2015-1.2.2. dnr 856-2015-1.2.2.

10 Utförande av assistan i egen regi

Skrivelse från Anders Göransson (S), Erik Malm (MP), Birgitta Sevefjord (V) och Michelle Jangmyr (Fi)
Dnr 531-2015-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarförslag om Fatbursparkens södra del

12 Svar på medborgarförslag om dansbana i Skånegläntan

13 Svar på medborgarförslag om bastu vid Tantolunden

14 Svar på medborgarförslag om en mer långsiktig, sammanhållen och hållbar plan för Årstaviksstråket mellan Liljeholmsbron och Skanskopplet på Södermalm

15 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni Stockholm AB avseende driften av Sjöstadsgårdens vård och omsorgsboende

16 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni Stockholm AB avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

17 Fördelning av demokratibidrag 2015

Dnr 759-2015-5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2016

19 Inkommet medborgarförslag om utvecklingen av Mandelparken till mötesplats

20 Inkommet medborgarförslag om handikappanpassning på Södermalm

Remissärenden

21 Införandet av ett system prova på-studier för personer med försörjningsstöd

22 Motion (2015:42) om extra jobbstiimulans

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-230/2015
Dnr 554-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2010-15050

Anmälningsärenden

24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshinddrade (LSS) kvartal 1

25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

30 Anmälan av balanslista

31 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Antagande av anbud för kostupphandling inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm

§3 Antagande av anbud avseende driften av Maria Ungdomsklubb (MUK)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§9 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

§10 Utförande av assistans i egen regi

§14 Svar på medborgarförslag om en mer långsiktig, sammanhållen och hållbar plan för Årstaviksstråket mellan Liljeholmsbron och Skanskopplet på Södermalm

§15 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni Stockholm AB avseende driften av Sjöstadsgårdens vård och omsorgsboende

§16 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni Stockholm AB avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

§17 Fördelning av demokratibidrag 2015

§18 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2016

§19 Inkommet medborgarförslag om utvecklingen av Mandelparken till mötesplats

§20 Inkommet medborgarförslag om handikappanpassning på Södermalm

§22 Motion (2015:42) om extra jobbstimulans Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-230/2015

§24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3

§25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§28 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§31 Information från förvaltningen