Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedskrivning av fodringar

3 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggnng av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5:A Upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan om lex Sarah-ärende äldreomsorgen egen regi

7 Anmälan av lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

8 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

10 Ny gruppbostad Drakenbergsgatan. Inriktningsärende

11 Drift av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostder

12 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

13 Angående avskaffande av nolltolerans mot klotter

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)
Dnr 285-2015-1.2.1.

14 Svar på medborgarförslag om Fåfängan

15 Revidering av delegationsordning

16 Inkommet medborgarförslag om klimatomställningsplan för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

17 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Remiss från trafiknämnden, dnr T2015-02541
Dnr 926-2015-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ökat ansvar för servicenämnden för centrala upphandlingar

Remiss från kommunstyrelsen dnr 000435/2015
Dnr 878-2015-1.5.1.

19 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

20 Motion om förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 760-2015 1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Remiss om kompetensutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 160-1550/2015
Dnr 1052-2015-1.5.1.

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Retro/Hirschenkeller

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 959-2015-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Snaps Bar & Bistro

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 983-2015-1.5.2.

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Snack Bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09927/2015
Dnr 1017-2015-1.4.

25 Yttrande över ansöka om serveringstillstånd, Nook Market

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09687/2015
Dnr 1018-2015-1.4.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Caos.

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09696/2015
Dnr 1019-2015-1.4.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Mama

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08344/2015
Dnr 1020-2015-1.4.

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Korvkiosk

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10032/2015
Dnr 1021-2015-1.4.

Anmälningsärenden

29 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

36 Anmälan av balanslista

37 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedskrivning av fodringar

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan om lex Sarah-ärende äldreomsorgen egen regi

§7 Anmälan av lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§8 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§10 Ny gruppbostad Drakenbergsgatan. Inriktningsärende.

§11 Drift av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostder

§12 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Tecentullens dagliga verksamhet

§15 Revidering av delegationsordning

§16 Inkommet medborgarförslag om klimatomställningsplan för Södermalms stadsdelsnämnd

§17 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad Remiss från trafiknämnden, dnr T2015-02541

§18 Ökat ansvar för servicenämnden för centrala upphandlingar

§19 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskrimeinering och meddelarfrihet

§20 Motion om förebyggande arbete mot islamistisk extremism

§21 Remiss om kompetensutveckling Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 160-1550/2015

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Retro/Hirschenkeller

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Snaps Bar & Bistro

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Snack Bar

§25 Yttrande över ansöka om serveringstillstånd, Nook Market

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Caos.

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Mama Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08344/2015

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Korvkiosk

§29 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

§30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§34 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§36 Anmälan av balanslista

§37 Information från förvaltningen