Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (239 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Upphandling avseende drift av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

3 Upphandling avseende drift av Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Delegation att begära polishandräckning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga.

9 Angående icke asylsökande esamkommande barn och ungdomar

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Erik Jahn (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 144-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgarförslag om upprustning av parkyta vid Fatbursgatan 18

11 Svar på medborgarförslag om isbana i Björns trädgård

12 Inkommet medborgarförslag om Lugnets Terrass

13 a Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

13 Inkommet medborgarförslag om servicehus på Södermalm

Remissärenden

14 Angående remissen om betänkande. Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-499/2016
Dnr 350-2016-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stockholms stads personalpolicy

16 Motion (2015:83) om att utreda en vattenpark vid Slussen

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1900/2015
Dnr 1170-2015-1.5.3.

17 Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

18 Motion (2015:58) om att återta diplomatparkeringar vid obetalda p-böter

19 Motion (2016:18) om åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-228/2016
Dnr 294-2016-1.5.1.

20 Motion (145:87) om demokratisäkra stöd till föreningar

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Johanna Sjö (M), dnr 106-2017/2015
Dnr 119-2016-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Nero Hornstull

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04475/2016
Dnr 312-2016-1.5.2

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Melanders uteservering

Remiss från tillståndsenheten, 9.2-04440/2016
Dnr 323-2016-1.5.2

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Boulebar Årstaviken

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04296/2016
Dnr 326-2016-1.5.2

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Denniso Pizzeria

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04574/2016
Dnr 348-2016-1.5.2

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Galinas Pizza

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-04811/2016
Dnr 355-2016-1.5.2

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Créme i Glashuset

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-09618/2015
Dnr 379-2016-1.5.2


Anmälningsärenden

28 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 1

29 Anmälan om samverkansöverenskommelse mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Södermalm

30 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

31 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

32 Anmälan av protokoll från styrgruppen BUS, barn i behov av särskilt stöd

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

35 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

36 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

39 Anmälan av balanslista

40 Information från förvaltningen