Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4:A Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

4:B Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

6 Uppsägning i förtid av driftavtal avseende vård- och omsorgsboende i Vindragaren

7 Äldreboendeplanering

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L) och Erik Jahn (L)
Dnr 346-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Vård- och omsorgsboende i innerstan

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 391-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Sjukfrånvaro Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 388-2016-1.2.1.

10 Hyreskontrakt för två dagverksamheter på Skånegatan

11 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

13 Svar på medborgarförslag om vattenberedare på allmänna platser.

14 Svar på medborgarförslag om flaggstång på Fåfängan samt förslag skapa en ny logo och flagga för Södermalm

15 Inkommet medborgarförslag om att döpa Tantolunden efter Katarina Taikon

16 Inkommet medborgarförslag om namnbyte på Ivar Los park till Disneyparken

17 Inkommet medborgarförslag om hälsans stig längs med Årstaviken

18 Inkommet medborgarförslag om med begäran om att återta bygglovsansökan för offentliga väggar för gatukonst

19 Inkommet medborgarförslag om Cornelismusik i anslutning till statyn i Cornelisparken

Remissärenden

20 Revisorernas årsrapport 2015 för Södermalms stadsdelsnämnd

21 Rapport om utveckling av hemtjänst

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 366-2016-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förslag till detaljplan för Gurkan 1 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2015-13878

24 Detalplan för Sandbacken Mindre 38, 39 och s:44 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2014-08069

25 Yttrande över ansökan om utökad serveringstid Beefeater Inn

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Hälsans Café

26:A Förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp/S- TDp 2014-12434

Anmälningsärenden

27 Anmälan om deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016

28 Anmälan om klagomål till Patientnämnden för april 2016

30 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

31 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

32 Anmälan av lex Sarah-ärenden i egen regi

32:A Anmälan av tillförordnad förvaltningschef den 27 juni till 17 juli och 25 juli till 31 juli 2016

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

35 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

36 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

39 Anmälan av balanslista

40 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§4:a Anmälan av behov av särskilt förordnad

§4:b Anmälan av behov av särskilt förordnad

§6 Uppsägning i förtid av driftavtal avseende vård- och

§7 Äldreboendeplanering Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L) och Erik Jahn (L)

§8 Vård- och omsorgsboende i innerstan Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl.

§9 Sjukfrånvaro Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl.

§10 Hyreskontrakt för två dagverksamheter på

§11 Revidering av delegationsordningen för Södermalms

§15 Inkommet medborgarförslag om att döpa Tantolunden

§16 Inkommet medborgarförslag om namnbyte på Ivar Los

§17 Inkommet medborgarförslag om hälsans stig längs

§18 Inkommet medborgarförslag om med begäran om att

§19 Inkommet medborgarförslag om Cornelismusik i

§21 Rapport om utveckling av hemtjänst Remiss från kommunstyrelsen

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Hälsans

§26:a Förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del

§27 Anmälan om deltagare i Stockholms stads

§28 Anmälan om klagomål till Patientnämnden för april

§30 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

§31 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

§32 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§32:a Anmälan av tillförordnad förvaltningschef den 27 juni till 17 juli och den 25 juli till 31 juli 2016

§33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§35 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§36 Anmälan av protokoll från rådet för

§37 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§39 Anmälan av balanslista