Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (242 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud avseende driften av Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

11 Centralupphandling av vård- omsorgsboenden

12 Svar på skrivelse om socialtjänsten Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

13 Stopp för uppförande av legala klotterväggar i stadsdelen Svar på skrivlese från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

14 Svar på medborgarförslag om lokal för medborgaraktiviteter

15 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Anders Franzens park

16 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud vid Sofia kyrka

17 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i slänten vid Brf Hornsplan 1

18 Inkommet medborgarförslag om utökat alkoholförbud i Drakenbergsparken

19 Inkommet medborgarförslag om utökat alkoholförbud i Drakenbergsparken

20 Inkommit medborgarförslag om alkoholförbud i Dalslandstrappan

21 Inkommet medborgarförslag om tak, scen och dj-bås på dansbanan i Skåneparken

22 Inkommet medborgarförslag om laddningsstationer på busshållplatser/tunnelbanestationer

23 Inkommet medborgarförslag om café för unga, av unga

24 Inkommet medborgarförslag om ungdomsmottagningens öppettider

25 Inkommet medborgarförslag om gratis mensskydd offentliga toaletter, fritidsgårdar mm

26 Inkommet medborgarförslag om plats för loppisar på Södermalm

27 Inkommet medborgarförslag om öppna duschar på idrottshallar mm för hemlösa

Remissärenden

28 Motion (2016:7) om information om personerna bakom namngivna gator

29 Motion (2016:23) om en ny park längs Årstaviken

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-246/2016
Dnr 246-2016-1.2.4.

30 Motion (2016:5) om renovering av obelisken på Slottsbacken

31 Motion (2016:17) om Food Bikes

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-227/2016
Dnr 307-2016-1.5.1.

32 Samverkan mellan skola och socialtjänst

Remiss från kommunstyrelsen. Svar på motion (2016:28), dnr 106-360/2016
Dnr 293-2016-1.5.1.

33 Biblioteksplan 2016-2020

34 Ändring av mandatperioder, sammansättning med mera och ändring instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 454-2016-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Överflytt av ansvar för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

36 Delrapport Äldreboendeutredningen

37 Remiss - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa

38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Made in Sud, Hornsgatan 92

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07765/2016
Dnr 641-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Café Blå Lotus, Katarina Bangata 21

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07459/2016
Dnr 632-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd R Madrid Tapas bar, Hornsgatan 64 B

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05614/2016
Dnr 636-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Bakverket

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08038/2016
Dnr 672-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Warung

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08524/2016
Dnr 734-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

43 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 2

44 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

45 Anmälan av sociala delegationens protokoll

46 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

47 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

48 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

49 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

50 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

51 Anmälan av balanslista

52 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (377 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Antagande av anbud avseende driften av Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§11 Centralupphandling av vård- omsorgsboenden

§12 Svar på skrivelse om socialtjänsten Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§13 Stopp för uppförande av legala klotterväggar i stadsdelen Svar på skrivlese från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

§15 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Anders Franzens park

§16 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud vid Sofia kyrka

§17 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i slänten vid Brf Hornsplan 1

§18 Inkommet medborgarförslag om utökat alkoholförbud i Drakenbergsparken

§19 Inkommet medborgarförslag om utökat alkoholförbud i Drakenbergsparken

§20 Inkommit medborgarförslag om alkoholförbud i Dalslandstrappan

§21 Inkommet medborgarförslag om tak, scen och dj-bås på dansbanan i Skåneparken

§22 Inkommet medborgarförslag om laddningsstationer på busshållplatser/tunnelbanestationer

§23 Inkommet medborgarförslag om café för unga, av unga

§24 Inkommet medborgarförslag om ungdomsmottagningens öppettider

§25 Inkommet medborgarförslag om gratis mensskydd offentliga toaletter, fritidsgårdar mm

§26 Inkommet medborgarförslag om plats för loppisar på Södermalm

§27 Inkommet medborgarförslag om öppna duschar på idrottshallar mm för hemlösa

§34 Ändring av mandatperioder, sammansättning med mera och ändring instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§35 Överflytt av ansvar för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

§37 Remiss - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa

§38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Made in Sud, Hornsgatan 92

§39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Café Blå Lotus, Katarina Bangata 21

§40 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd R Madrid Tapas bar, Hornsgatan 64 B

§41 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Bakverket

§42 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Warung

§43 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 2

§44 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§45 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§46 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§47 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§48 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§49 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§50 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§51 Anmälan av balanslista

§52 Information från förvaltningen