Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

Sammanträdet inleds med en frågestund kl. 18.00-18.30

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud avseende driften av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Uppsägning i förtid av driftavtalet avseende vård- och omsorgsboende, servicehus och dagverksamhet på Vintertullen

8 Om nedskräpning i stadsmiljön

Skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 607-2016-1.2.1.

9 Om stadens 24-timarsgaranti för klotter

10 Svar på medborgarförslag angående servicehus på Södermalm

11 Svar på medborgarförslag om skötsel av reningsanläggning för dagvatten vid Lugnets Terass

12 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i delar av Drakenbergsparken och Tantolunden

13 Inkommet medborgarförslag om friluftsbad på Långholmen

14 Inkommet medborgarförslag om att bygga en låghöjdsbana för barn i anslutning till utomhusgymmet vid Eriksdal

15 Inkommet medborgarförslag om att utöka antalet odlingslådor i stadsodlingarna och reservera för pensionärer

16 Inkommet medborgarförslag om utegym och beachvolleybollplan i Lilla Blecktornsparken

Dnr 624-2016-1.2.4.
Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16:B Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd Dnr 892-2016-1.2.1.

Remissärenden

17 Motion (2016:29) om en mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

18 Vägledning för skyltar och ljus

19 Remiss - Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

20 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

21 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

22 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 572-2016-1.5.1.

23 Yttrande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m." (SOU 2016:42)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1174/2016
Dnr 659-2016-1.5.1.

24 Internationell strategi för Stockholms stad

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Bistro Sjöstad 24

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07993/2016
Dnr 770-2016-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang La chef

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-078543/2016
Dnr 787-2016-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Restaurang Kalf & Hansen

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08959/2016
Dnr 801-2016-1.5.2.

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Österlånggatan 17

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-06892/2016
Dnr 836-2016-1.5.2.

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang V 50

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08891/2016
Dnr 806-2016-1.5.2.
Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

30 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

31 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

37 Anmälan av balanslista

38 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Antagande av anbud avseende driften av

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Uppsägning i förtid av driftavtalet avseende vård- och

§8 Om nedskräpning i stadsmiljön Skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl.

§9 Om stadens 24-timmarsgaranti för klotter Skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L)

§10 Svar på medborgarförslag angående servicehus på

§12 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i delar

§13 Inkommet medborgarförslag om friluftsbad på

§14 Inkommet medborgarförslag om att bygga en

§15 Inkommet medborgarförslag om att utöka antalet

§16 Inkommet medborgarförslag om utegym och

§16:b Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för

§22 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 Remiss från kommunstyrelsen

§23 Yttrande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av

§25 Yttrande över ansökan serveringstillstånd restaurang

§26 Yttrande över ansökan serveringstillstånd La chef

§28 Yttrande över ansökan serveringstillstånd restaurang

§29 Yttrande över ansökan serveringstillstånd V 50

§30 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

§31 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§35 Anmälan av protokoll från rådet för

§36 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§37 Anmälan av balanslista

§38 Information från förvaltningen