Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

4 Yttrande enligt kap 10 § Föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt kap 8a § föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

9 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende.

10 Förlängning av avtal med Vardaga Äldreomsorg AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende.

11 Svar på föreläggande från Skolinspektionen Dnr 43-2015:10076

12 Om sponsring av parker

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m. fl. (M), Anne-Lie Elfén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 389-2016-1.2.1.

13 Svar på medborgarförslag om utegym och beachvolleybollplaner i Lilla Blecktornsparken

14 Svar på medborgarförslag om att döpa Tantolunden efter Katarina Taikon.

15 Svar på medborgarförslag angående Hälsans stig utmed Årstaviken

16 Svar på medborgarförslag om Cornelismusik i anslutning till statyn i Cornelisparken.

17 Inkommet medborgarförslag om flytt av dansbana i Rosenlundsparken

18 Inkommet medborgarförslag om Mariagårdstäppan, Norra Fatbursparken

19 Inkommet medborgarförslag om att flytta dansbanan i Rosenlundsparken / Skånegläntan

20 Inkommet medborgarförslag avseende dansbanan i Skånegläntan med anledning av den uppkomna situationen

21 Inkommet medborgarförslag om träffpunkter i Hammarby Sjöstad

22 Inkommet medborgarförslag om ett samlat grepp om strandpromenaden från Långholmen till Tantos badplats.

23 Inkommet medborgarförslag om totalt alkoholförbud i Tantolunden/Drakenbergsparken

24 Inkommet medborarförslag om hur Lugnets terrass bör utnyttjas

Remissärenden

25 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård

26 Motion (2016:62) om fruktlunder i staden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-839/2016
Dnr 570-2016-1.5.1.

27 Motion (2016:61) om utveckling av Skeppsbron

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-838/2016
Dnr 569-2016-1.5.3.

28 Förslag till program för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-04719

29 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan

30 Motion (2016:48) om demokratisäkra föreningsstödet

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta Edholm (L)
Dnr 515-2016-1.5.1.

31 Motion om minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Anna König Jerlemyr, Dennis Wedin och Markus Nordström (M)
Dnr 479-2016-1.5.1.

32 Motion (2016:52) om demokratitorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Karin Ernlund (C), dnr 106-777/2016
Dnr 568-2016-1.5.1.

34 Motion (2016:41) om en sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

35 Upphävande av KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-1064/04 (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter

36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Pasta Gudfadern, Medborgarplatsen 3

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09497/2016
Dnr 865-2016-1.5.2.
Anmälningsärenden

37 Anmälan om uppföljning av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

38 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

41 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

42 Anmälan av protokoll nr 7/ 2016 från rådet för funktionshinderfrågor

43 Anmälan av protokoll Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

44 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

45 Anmälan av balanslista

46 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§10 Förlängning av avtal med Vardaga Äldreomsorg AB

§11 Svar på föreläggande från Skolinspektionen Dnr 43-

§17 Inkommet medborgarförslag om flytt av dansbana i

§18 Inkommet medborgarförslag om Mariagårdstäppan,

§19 Inkommet medborgarförslag om att flytta dansbanan i Rosenlundsparken/Skånegläntan Beslut Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsförvaltningen ska bereda ärendet.

§20 Inkommet medborgarförslag avseende dansbanan i

§21 Inkommet medborgarförslag om träffpunkter i

§22 Inkommet medborgarförslag om ett samlat grepp om

§23 Inkommet medborgarförslag om totalt alkoholförbud i

§24 Inkommet medborarförslag om hur Lugnets terrass

§25 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård

§26 Motion (2016:62) om fruktlunder i staden Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-839/2016

§27 Motion (2016:61) om utveckling av Skeppsbron Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-838/2016

§31 Motion om minskning av de höga sjuktalen inom

§35 Upphävande av KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-

§36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Pasta

§38 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§41 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§42 Anmälan av protokoll nr 7/ 2016 från rådet för

§43 Anmälan av protokoll Södermalms styrgrupp Barn i

§44 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§45 Anmälan av balanslista

§46 Information från förvaltningen