Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarplatsen 25, plan 8, Linnésalen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

6 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2017

7 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Skeppsbron 2016/2017

8 Förlängning av avtal med Kosmo/Norlandia AB avseende driften av Guldäggets, Grindstugans, Magdas och Pärlans dagverksamheter

9 Om renhållning och klottersanering kring Tantolunden

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Erik Jahn (L), och Leif Kroon (KD)
Dnr 833-2016-1.2.1.

10 Stängning av Liljeholmsbadet

Svar på skrivelse från Erik Jahn (L), Anne-Lie Elfén (L), Leif Kroon (KD) och Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Dnr 831-2016-1.2.1.

11 Åldringsbrott

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 608-2016-1.2.1.

12 Konsekvenser av avskaffad boendeparkering för Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), och Anne-Lie Elfvén (L)
Dnr 931-2016-1.2.1

13 Hjälp Södermalmsborna med konkreta insatser mot bostadsinbrott

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Erik Jahn (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 834-2016-1.2.1.

14 Om remiss gällande SL:s trafikförändringar

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L) och Erik Jahn (L)
Dnr 532-2016-1.2.1

15 Svar på medborgarförslag angående fler och längre öppettider på ungdomsmottagningen

16 Svar på medborgarförslag om ett café av unga för unga

17 Svar på medborgarförslag gällande laddningsstationer på busshållplatser och tunnelbanestationer

18 Medborgarförslag om gratis mensskydd

20 Svar på medborgarförslag om att öppna duschar på idrottshallar mm för hemlösa

21 Inkommet medborgarförslag om att kommunen skapar tillräckligt antal kvinnojourer och mer långvariga skyddade boenden där även husdjur är välkomna

21:A Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

22 Motion (2016:95) om att rädda Liljeholmsbadet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1336/2016
Dnr 1042-2016-1.5.1.

23 Motion (2016:86) om sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta Edholm (L), dnr 106-1122/2016
Dnr 927-2016-1.5.1.

24 Grönare Stockholm - förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 883-2016-1.5.3.

25 Hälsofrämjande insatser för äldre

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 862-2016-1.5.1.

26 Motion om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta Edholm (L) och Jan Jönsson (båda L), dnr 106-988/2016
Dnr 867-2016-1.5.1.

27 Reviderat program för kvalitetsutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 666-2016-1.5.1.

28 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 155-1324/2016
Dnr 878-2016-1.5.1.

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Dovas, Hornsgatan 90

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-10390/2016
Dnr 983-2016-1.5.2.

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Fryshuset, Mårtendalsgatan 2-8

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10374/2016
Dnr 990-2016-1.5.2.

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang 8T8, Swdenborgsgatan 1

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10499/2016
Dnr 996-2016-1.5.2.

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Champagnebaren Barque, Viking Line

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-10406/2016
Dnr 1002-2016-1.5.2.

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang The Fishery

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10394/2016
Dnr 1056-2016-1.5.2.

34 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Plugged Records

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09122/2016
Dnr 1008-2016-1.5.2.

Anmälningsärenden

35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

36 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

37 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3

38 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

41 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

42 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

43 Anmälan av balanslista

44 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§6 Sammanträdesdagar för Södermalms

§7 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid

§8 Förlängning av avtal med Kosmo/Norlandia AB

§15 Svar på medborgarförslag angående fler och längre

§16 Svar på medborgarförslag om ett café av unga för

§20 Svar på medborgarförslag om att öppna duschar på

§21 Inkommet medborgarförslag om att kommunen

§21:A Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

§24 Grönare Stockholm ­ förslag till nya riktlinjer för

§28 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd

§33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd

§34 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd

§35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

§36 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§37 Rapportering av ej verkställda beslut enligt

§38 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§41 Anmälan av protokoll från rådet för

§42 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§43 Anmälan av balanslista

§44 Information från förvaltningen