Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

1:A Anmälan av föregående protokoll, slutna delen

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

4 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

5 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

6 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

7 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

8 Nedskrivning av fodringar

Dnr 1174-2016-1.2.1. Beslutsärenden

10 Hyreskontrakt för Södermalms öppenvård på Södermannagatan 5

11 Återställningskostnader, gruppbostad Wollmar Yxkullsgatan 4

12 Tillägg i delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

13 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende skötsel och underhåll av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

15 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd

16 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Yttrande avser en tillsyn av nämndens hantering av synpunkter och klagomål (dnr 8.5-24261/2016-6) Dnr 717-2016-1.4.

17 Medborgarförslag om loppmarknader på Södermalm

18 Svar på medborgarförslag om att bygga en låghöjdsbana för barn i anslutning till utomhusgymmet i Eriksdalslunden

20 Svar på medborgarförslag om att utöka antalet odlingslådor i stadsodlingarna och reservera för pensionärer

21 Inkommet medborgarförslag om upprustning av och utvidgad parkmiljö i Hammarby sjöstad

Dnr 1091-2016-1.2.4. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt båda (SD) Dnr 1179-2016-1.5.1.

24 Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm

25 Motion (2016:96) om att tillåta bar trucks i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C) Dnr 997-2016-1.5.1.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Mama Wolf, Timmermansgatan 15

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Hellstens Glashus AB, Wollmar Yxkullsgatan 13

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Stockholms Bränneri AB, Folkungagatan 136

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10250/2016 Dnr 1182-2016-1.5.2. Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

30 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

Beslut fattade enligt delegation från Södermalms stadsdelsnämnd.
Dnr 414-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30:A Anmälan av svar på remiss om utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Söderort

31 Anmälan om yttranden till Lotteriinspektionen

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Inkomna mellan 2016-10-28 - 2016-11-28
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

37 Anmälan av balanslista

Ballanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (265 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§4 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§5 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§6 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§7 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§8 Nedskrivning av fodringar

§10 Hyreskontrakt för Södermalms öppenvård på

§11 Återställningskostnader, gruppbostad Wollmar

§12 Tillägg i delegationsordning för Södermalms

§15 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för

§16 Yttrande till Inspektionen för vård och Omsorg (IVO) Yttrande avser en tillsyn av nämndens hantering av synpunkter och klagomål (dnr 8.5­24261/2016-6)

§17 Medborgarförslag om loppmarknader på Södermalm

§21 Inkommet medborgarförslag om upprustning av och

§25 Svar på motion (2016:96) om att tillåta bar trucks i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C)

§30 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§31 Anmälan om yttranden till Lotteriinspektionen

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§35 Anmälan av protokoll från rådet för

§36 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§37 Anmälan av balanslista

§38 Information från förvaltningen