Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (242 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

9 Driften av Stora Blecktornets och Äppelgårdens dagliga verksamheter i egen regi

10 Förlängning av avtal med Spider Event AB gällande projektledning favör Söderandan

11 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

13 Barnprostitution på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Erik Jahn (L) Dnr 929-2016-1.2.1.

14 Utvärdering av dansbanan i Rosenlundsparken samt svar på inkomna medborgarförslag med anknytning till dansbanan

Dnr 694-2016-1.2.3. dnr 765-2016-1.2.4. dnr 891-2016-1.2.4 dnr 895-2016-1.2.4 dnr 898-2016-1.2.4 dnr 912-2016-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
14 Bilaga 10, Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om begränsningar i användning av dansbana, 2016-09-02.pdf (519 kb) 14 Bilaga 11, Förvaltningens svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande, 2016-09-07.pdf (54 kb) 14 Bilaga 12, Rapport från akustikkonsult, Tyréns AB. Utlåtande om buller, dansbana Rosenlundsparken, 2016-10-20.pdf (449 kb) 14 Bilaga 1a, Medborgarförslag om dansbana i Skånegläntan.pdf (47 kb) 14 Bilaga 1b Tjänsteutlåtande om dansbana i Skånegläntan, sdn 2015-11-19.pdf (245 kb) 14 Bilaga 1c, Nämndbeslut 2015-11-19.pdf (34 kb) 14 Bilaga 2a, Tjänsteutlåtande om dansbana i Skånegläntan, återremiss, sdn 2016-04-14.pdf (291 kb) 14 Bilaga 2b, Nämndbeslut 2016-04-14.pdf (186 kb) 14 Bilaga 3, Medborgarförslag om att tillföra dansbanan i Rosenlundsparken ett tak, scen och dj-bås, (dnr 765-2016-1.2.4.).pdf (49 kb) 14 Bilaga 4, Medborgarförslag om flytt av dansbana i Rosenlundsparken, (dnr 891-2016-1.2.4.).pdf (823 kb) 14 Bilaga 5, Medborgarförslag om att flytta dansbanan i Rosenlundsparken-Skånegläntan, (dnr 985-2016-1.2.4.).pdf (207 kb) 14 Bilaga 6, Medborgarförslag om Mariagårdstäppan, Norra Fatbursparken, (dnr 898-2016-1.2.4.).pdf (33 kb) 14 Bilaga 7, Medborgarförslag avseende dansbanan i Skånegläntan med anledning av den uppkomna situationen, (dnr 912-2016-1.2.4.).pdf (68 kb) 14 Bilaga 8, Inspektionsrapport från miljöförvaltningen, 2016-08-01.pdf (155 kb) 14 Bilaga 9, Förvaltningens yttrande över miljöförvaltningens inspektionsrapport, 2016-08-16.pdf (79 kb)

15 Svar på medborgarförslag angående alkoholförbud i Drakenbergsparken och Tantolunden

16 Träffpunkter i Hammarby sjöstad

17 Svar på medborgarförslag om hur Lugnets Terrass bör utnyttjas

18 Svar på medborgarförslag om ett samlat grepp om strandpromenaden från Långholmen till Tantos badplats.

19 Svar på medborgarförslag om att utöka nuvarande hundrastgård i Fatbursparken

20 Inkommet medborgarförslag om utegym i Björns trädgård

21 Inkommet medborgarförslag om gångbro / flytbryggor längs Årstaviken

22 Inkommet medborgarförslag om kolonilotter på berget västra Långholmen

23 Inkommet medborgarförslag - bygg en förlängning av Monteliusvägen

Dnr 39-2017-1.2.4. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23:a Val av ledamot till sociala delegationen

Remissärenden

24 Översiktsplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 1149-2016-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Tryggt boende inom äldreomsorgen

26 Projektrapport nr 7/2016 "Ensamkommande flyktingbarn"

27 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 159-1132/2016 Dnr 1116-2016-1.5.1.

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Kajsa i Parken

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-06793/2016 Dnr 663-2016-1.5.2.

30 Yttrande över serveringstillstånd restaurang Harven

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11303/2016 Dnr 1292-2016-1.5.2.

31 Yttrande om serveringstillstånd restaurang Södra Mjölkbaren

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11920/2016 Dnr 1298-2016-1.5.2.

32 Yttrande rör ansökan om serveringstillstånd restaurang Ginger & Garlic

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11951/2016 Dnr 1313-2016-1.5.2.

33 Yttrande över inkommen remiss tillståndsärende, restaurang Bestia

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-12565/2016 Dnr 4-2017-1.5.2.

34 Yttrande över inkommen remiss tillståndsärende, restaurang City Biljard

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-12346/2016 Dnr 3-2017-1.5.2. Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

36 Anmälan av lex Sarahärenden i enskild regi

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

40 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

41 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd

42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

43 Anmälan av balanslista

44 Information från förvaltningen

45 Övriga frågor

3 Föredragningslista Södermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 2 februari 2017 Södermalm stadsdelsnämnd Box 4270 Telefon 08-508 12 000 soder@stockholm.se Besöksadress Medborgarplatsen 25

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§9 Driften av Stora Blecktornets och Äppelgårdens

§10 Förlängning av avtal med Spider Event AB gällande

§11 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB

§13 Barnprostitution på Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Erik Jahn (L)

§14 Utvärdering av dansbanan i Rosenlundsparken samt

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
14 Bilaga 10, Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om begränsningar i användning av dansbana, 2016-09-02.pdf (519 kb) 14 Bilaga 11, Förvaltningens svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande, 2016-09-07.pdf (54 kb) 14 Bilaga 12, Rapport från akustikkonsult, Tyréns AB. Utlåtande om buller, dansbana Rosenlundsparken, 2016-10-20.pdf (449 kb) 14 Bilaga 1a, Medborgarförslag om dansbana i Skånegläntan.pdf (47 kb) 14 Bilaga 1b Tjänsteutlåtande om dansbana i Skånegläntan, sdn 2015-11-19.pdf (245 kb) 14 Bilaga 1c, Nämndbeslut 2015-11-19.pdf (34 kb) 14 Bilaga 2a, Tjänsteutlåtande om dansbana i Skånegläntan, återremiss, sdn 2016-04-14.pdf (291 kb) 14 Bilaga 2b, Nämndbeslut 2016-04-14.pdf (186 kb) 14 Bilaga 3, Medborgarförslag om att tillföra dansbanan i Rosenlundsparken ett tak, scen och dj-bås, (dnr 765-2016-1.2.4.).pdf (49 kb) 14 Bilaga 4, Medborgarförslag om flytt av dansbana i Rosenlundsparken, (dnr 891-2016-1.2.4.).pdf (823 kb) 14 Bilaga 5, Medborgarförslag om att flytta dansbanan i Rosenlundsparken-Skånegläntan, (dnr 985-2016-1.2.4.).pdf (207 kb) 14 Bilaga 6, Medborgarförslag om Mariagårdstäppan, Norra Fatbursparken, (dnr 898-2016-1.2.4.).pdf (33 kb) 14 Bilaga 7, Medborgarförslag avseende dansbanan i Skånegläntan med anledning av den uppkomna situationen, (dnr 912-2016-1.2.4.).pdf (68 kb) 14 Bilaga 8, Inspektionsrapport från miljöförvaltningen, 2016-08-01.pdf (155 kb) 14 Bilaga 9, Förvaltningens yttrande över miljöförvaltningens inspektionsrapport, 2016-08-16.pdf (79 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20170202.pdf (250 kb)

§20 Inkommet medborgarförslag om utegym i Björns

§22 Inkommet medborgarförslag om kolonilotter på berget

§23 Inkommet medborgarförslag ­ bygg en förlängning av

§24 Översiktsplan för Stockholm Remiss från stadsbyggnadskontoret

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd

§30 Yttrande över serveringstillstånd restaurang Harven Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11303/2016

§33 Yttrande över inkommen remiss tillståndsärende,

§34 Yttrande över inkommen remiss tillståndsärende, restaurang City Biljard Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-12346/2016

§35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§36 Anmälan av lex Sarahärenden i enskild regi

§37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§40 Anmälan av protokoll från rådet för

§41 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp

§42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§43 Anmälan av balanslista

§44 Information från förvaltningen