Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

0 Anmälan av ungdomsrådets protkoll

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Svar på remiss från JO

3 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2018-2019

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Återupptagande av faderskapsutredning

10 Förlängning av avtal angående leveranser av kost till vård- och omsorgsboenden

11 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm - Gotland avseende drift av öppen daglig verksamhet för personer med synskada

12 Centralupphandling av vård- och omsorgsboende

Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende Dnr 94-2017-2.2.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Centralupphandling av vård- och omsorgsboende

Sofiagården vård- och omsorgsboende Dnr 95-2017-2.2.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Hemtjänst och äldreboenden

15 Skrivelse om förskolan

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Fredrik Lindstål (C) Dnr 930-2016-1.2.1.

16 Snöröjning och halkbekämpning

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén m.fl. (L), och Fredrik Lindstål (C) Dnr 1258-2016-1.2.1.

17 Äldres ensamhet i äldreomsorgen

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Fredrik Lindstål (C) Dnr 1259-2016-1.2.1.

18 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) Dnr 1057-2016-1.2.1.

19 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) Dnr 1333-2016-1.2.1.

21 Kolonilotter på berget, västra Långholmen

23 Att kommunen skapar tillräckligt antal kvinnojourer och mer långvariga skyddande boenden där även husdjur är välkomna

24 Inkommet medborgarförslag om hinderbana i Södermalms allé

25 Inkommet medborgarförslag om Tillgängliggörande av outnyttjade lokaler

26 Ändring av delegationsordningen

Dnr 188-2017-1.1. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

29 Motion (2016:118) om lokalt tiggeriförbud

Svar på remiss från kommustyrelsen gällande motion av Anna König Jerlmyr m.fl (M), dnr 106-173272016 Dnr 1299-2016-1.5.1.

30 Motion (2016:113) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad

31 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Bonne Mécanique

Remiss från tillståndsenheten Dnr 175-2017-1.5.2. Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

34 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4

36 Redovisning tobak- och folkölstillsynen 2016 och tillsynsplan 2017

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

40 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

41 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

41a Anmälan av protokoll från ungdomsrådet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

43 Anmälan av balanslista

44 Information från förvaltningen

45 Övriga frågor

3 Föredragningslista Södermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 9 mars 2017 Södermalm stadsdelsnämnd Box 4270 Telefon 08-508 12 000 soder@stockholm.se Besöksadress Medborgarplatsen 25
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (204 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss från JO

§3 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2018-2019

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Återupptagande av faderskapsutredning

§10 Förlängning av avtal angående leveranser av kost till vård- och omsorgsboenden

§11 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm - Gotland avseende drift av öppen daglig verksamhet för personer med synskada

§12 Centralupphandling av vård- och omsorgsboende

§13 Centralupphandling av vård- och omsorgsboende

§24 Inkommet medborgarförslag om hinderbana i Södermalms allé

§25 Inkommet medborgarförslag om Tillgängliggörande av outnyttjade lokaler

§26 Ändring av delegationsordningen

§34 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4

§36 Redovisning tobak- och folkölstillsynen 2016 och tillsynsplan 2017

§37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§40 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§41 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§41:a a Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§44 Information från förvaltningen

§45:a a Byte av sammanträdesdag