Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

3 Anmälan enligt Lex Maria

4 Anmälan av beslut från JO

5 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

7 Inriktningsärende ombyggnad Göta Ark plan 6

8 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 2 p lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Svar på skrivelse om kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) Dnr 398-2017-1.2.1.

10 Skrivelse om konsekvenserna av rätt till heltid i förskolan

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 268-2017-1.2.1.

11 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 202-2017-1.2.1.

12 Tillgängliggörande av outnyttjade lokaler

14 Förslag på boulbana i Rosenlundsparken

15 Park och träd i Hammarby sjöstad

16 Modulär pumptrack

Inkommet medborgarförslag
Dnr 587-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Gör om grusplanen i korsningen Högalidsgatan/Bergsundsgatan till tennisbana!

Inkommet medborgarförslag
Dnr 501-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rosenlundsparken mellan Tideliusgatan och Ringvägen

Inkommet medborgarförslag
Dnr 599-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Rosenlundsparken - ersättning för dansbanan

Inkommet medborgarförslag
Dnr 600-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

20 Revisorernas årsrapport 2016 för Södermalms stadsdelsnämnd

Yttrande över revisorernas årsrapport, dnr 3.1.2-36/2017
Dnr 295-2017-1.2.1.

21 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

22 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Remiss från kommunstyrelsen dnr 151-673/2017
Dnr 418-2017-1.5.1.

23 Motion (2017:9) om effektiv bekämpning av råttor

24 Remissvar. Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 382-2017-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Lilla Karachi, Munkbrogatan 11

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-06445/2017
Dnr 573-2017-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang En kaffe por favor, Brännkyrkagatan 37

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-05905/2017
Dnr 486-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

27 Anmälan av förvaltningsyttrande angående Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

28 Anmälan av gemensamt svar från berörda förvaltningar och SLK angående "Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort"

29 Anmälan av trafikkontorets projekt gällande gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen

30 Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning april 2017 "Barn som upplevt våld"

31 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017

32 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 3 juli till och med 6 augusti 2017

33 Förskolornas öppethållande vecka 27-32

34 Anmälan av kvalitetsobservationer inom äldreomsorgen 2016

35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

39 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

40 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

41 Anmälan av balanslista

42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

Finns tillgängliga vid sammanträdet

43 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) Dnr 589-2017-6.

§2:a Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Anmälan av lex Maria Dnr 470-2017-1.2.2.

§4 Anmälan av beslut från JO Dnr 40-2017-1.4.

§5 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§6 Månadsrapport per den 31 maj 2017

§7 Inriktningsärende ombyggnad Göta Ark plan 6

§8 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 2 p lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Svar på skrivelse om kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

§10 Skrivelse om konsekvenserna av rätt till heltid i förskolan Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§11 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§12 Tillgängliggörande av outnyttjade lokaler Svar på medborgarförslag

§13 Förslag på ny fotbollsplan norr om Hornsgatan Svar på medborgarförslag

§14 Förslag på boulbana i Rosenlundsparken Svar på medborgarförslag

§15 Park och träd i Hammarby sjöstad Svar på medborgarförslag

§16 Modulär pumptrack Inkommet medborgarförslag

§17 Gör om grusplanen i korsningen Högalidsgatan/Bergsundsgatan till tennisbana! Inkommet medborgarförslag

§18 Rosenlundsparken mellan Tideliusgatan och Ringvägen Inkommet medborgarförslag

§19 Rosenlundsparken ­ ersättning för dansbanan Inkommet medborgarförslag

§20 Revisorernas årsrapport 2016 för Södermalms stadsdelsnämnd Yttrande över revisorernas årsrapport, dnr 3.1.2-36/2017

§21 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

§22 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst Remiss från kommunstyrelsen dnr 151-673/2017

§23 Motion (2017:9) om effektiv bekämpning av råttor Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-430/2017

§24 Remissvar. Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut Remiss från kommunstyrelsen

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang

§27 Anmälan av förvaltningsyttrande angående Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020 Förvaltningsyttrande av remiss från kommunstyrelsen

§28 Anmälan av gemensamt svar från berörda förvaltningar och SLK angående "Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort"

§29 Anmälan av trafikkontorets projekt gällande gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen

§30 Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning april 2017 "Barn som upplevt våld"

§31 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017

§32 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 3 juli till och med 6 augusti 2017

§33 Förskolornas öppethållande vecka 27-32

§34 Anmälan av kvalitetsobservationer inom äldreomsorgen 2016 Äldreförvaltningen har under år 2016 samordnat kvalitetsobservationerna inom stadens äldreomsorg. Under år 2016 har 76 kvalitetsobservationer genomförts inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänstverksamheter. Resultat redovisas i bilagd rapport. Rapporten är tänkt att utgöra underlag och inspiration i verksamheternas fortsatta

§35 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§39 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§40 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§41 Anmälan av balanslista

§42 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§43 Information från förvaltningen

§44 Skrivelse angående stadsodlingar

§44:a a Skrivelse om ökning av antalet orosanmälningar