Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (241 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträder

2 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnande vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Svar på remiss från JO

8 Anmälan av beslut från IVO gällande lex Maria

9 Anmälan enligt lex Maria

10 Anmälan enligt lex Maria

11 Anmälan enligt lex Maria

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

17 Lokalförhyrning avseende Södermalms dagliga verksamhet, Krukmakargatan 10-12

18 Trygghetsvakter

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)
Dnr 544-2017-1.2.1.

19 Servicehus och vård- och omsorgsboende

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 543-2017-1.2.1.

21 Inkommet medborgarförslag, parken utanför Maria beroendeenhet

22 Inkommet medborgarförslag, festival för barn

23 Inkommet medborgarförslag, önskemål om trapp upp till Ringvägen vid Ringvägsbron

24 Inkommet medborgarförslag, grusplan vid Bergsundsstrand

25 Inkommet medborgarförslag, sophantering i Vitabergsparken

26 Inkommet medborgarförslag, offentliga komposter

27 Inkommet medborgarförslag, förbättring av Tanto strandbad för ökad trivsel och säkerhet

28 Inkommet medborgarförslag, ett bullerskydd av täta buskar mot Boulebar mot koloniområde

29 Inkommet medborgarförslag, segeldukstak över dansbanan vid Årstaviken

30 Inkommet medborgarförslag, inrättande av hundrastgård på Katarinavägens sydsida

Remissärenden

31 Motion (2017:5) om att låta stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad

32 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 150-2129/2017
Dnr 598-2017-1.5.1.

34 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

35 Slutrapport från utredning av servicehus

36 Motion (2017:10) om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark

37 Motion om införande av kommunala trygghetsvakter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-752/2017
Dnr 574-2017-1.5.1.

38 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-528/2017
Dnr 641-2017-1.5.1.

39 Yttrande över anökan om serveringstillstånd restaurag Izakaya Ninja

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-08415/2017
Dnr 895-2017-1.5.2.

40 Yttrande över anökan om serveringstillstånd restaurag Wayne´s Coffee Hammarby Allé

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-07195/2017
Dnr 676-2017-1.5.2.

41 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Mazzarini, Kornhamnstorg 61

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-07956/2017
Dnr 861-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

42 Anmälan av gemensamt svar från berärda förvaltningar och SLK angående samråd för 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg

44 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvatal 2, 2017

45 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

46 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

47 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

48 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

49 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

50 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

51 Anmälan av balanslista

52 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Svar på remiss från JO

§8 Anmälan av beslut från IVO gällande lex Maria

§9 Anmälan enligt lex Maria

§10 Anmälan enligt lex Maria

§11 Anmälan enligt lex Maria

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§18 Trygghetsvakter Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

§19 Servicehus och vård- och omsorgsboende Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§21 Inkommet medborgarförslag, parken utanför Maria

§22 Inkommet medborgarförslag, festival för barn

§23 Inkommet medborgarförslag, önskemål om trapp upp till

§24 Inkommet medborgarförslag, grusplan vid

§25 Inkommet medborgarförslag, sophantering i

§26 Inkommet medborgarförslag, offentliga komposter

§27 Inkommet medborgarförslag, förbättring av Tanto

§28 Inkommet medborgarförslag, ett bullerskydd av täta

§29 Inkommet medborgarförslag, segeldukstak över

§30 Inkommet medborgarförslag, inrättande av hundrastgård

§35 Slutrapport från utredning av servicehus Svar på remiss från kommunstyrelsen

§37 Motion om införande av kommunala trygghetsvakter Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-752/2017

§38 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-528/2017

§39 Yttrande över anökan om serveringstilstånd restaurag

§40 Yttrande över anökan om serveringstilstånd restaurag

§41 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang

§44 Rapportering av ej verkställda beslut enligt

§45 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§46 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§47 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§48 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§49 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§50 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i

§51 Anmälan av balanslista

§52 Information från förvaltningen

§53 Skrivelse om fler inriktningar inom förskolan

§53:a a Skrivelse om fler badplatser på Södermalm

§53:b b Skrivelse om graffittiväggen vid Tanto