Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Anmälan av Sociala delegationens protokoll

6 Skrivelse om ökning av antalet orosanmälningar Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

7 Skrivelse om lägesbild över tiggeriets konsekvenser på Södermalm Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

8 Svar på medborgarförslag om att göra grusplan i korsningen Högalidsgatan/Bergsundsgatan till tennisbana

9 Rosenlundsparken - ersättning för dansbanan

11 Sophantering i Vitabergsparken

12 Inkommet medborgarförslag, sportautomater anknytning till idrottsplatser och parker

14 Motion (2017:43) om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden

15 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 434-21/2017
Dnr 778-2017-1.5.1.

16 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1138/2017
Dnr 822-2017-1.5.1.

17 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

18 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Fröjdas, Skeppsmäklargatan 5

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-08379/2017
Dnr 932-2017-1.5.2.

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Söder Pizzeria, Björngårdsgatan 13

Anmälningsärenden

21 Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

22 Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

26 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

27 Anmälan av balanslista

28 Information från förvaltningen

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1

§4 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§6 Skrivelse om ökning av antalet orosanmälningar Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§9 Rosenlundsparken - ersättning för dansbanan Svar på medborgarförslag

§12 Inkommet medborgarförslag, sportautomater i

§15 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 434-21/2017

§16 På lika villkor! ­ delaktighet, jämlikhet och effektivitet i

§20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang

§21 Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild

§22 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi Dnr 13-2017-1.2.2.

§23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§26 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§27 Anmälan av balanslista

§28 Information från förvaltningen Inga övriga frågor.

§29 Skrivelse om utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

§29:a a Skrivelse om tillgängliga vallokaler till valet 2018