Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Utgår

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten Föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten Föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten Föräldrabalken (FB)

9 Anmälan av Sociala delegationens protokoll

10 Kartläggning av stadsdelsnämndernas hantering av föreningsbidrag

11 Budgetomfördelning mellan verksamhetsområden

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 541-2017-1.2.1.

12 Om fler badplatser på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 991-2017-1.2.1.

14 Förslag på åtgärder i Rosenlundsparken mellan Tideliusgatan och Ringvägen

16 Uppfrächning av grusplan vid Bergsundsstrand

Svar på medborgarförslag
Dnr 673-2017-1.2.4.

17 Tak, scen och DJ-plats på dansbanan vid Årstaviken

18 Inkommet medborgarförslag om bredband för boende på gruppbostad Tygeln 1

19 Inkommet meborgarförslag om råttproblem

20 Inkommet medborgarförslag - ungdomscenter i Hammarby sjöstad

21 Inkommet medborgarförslag om fritidsverksamhet för ungdomar till Hammarby sjöstad

22 Inkommet medborgarförslag om skateramp i Skånegläntan

22:A Inkommet medborgarförslag om hundrastgård

22:B Förlängning av ansökningstid för föreningsbidrag

Remissärenden

23 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ricotta, Ringvägen 89

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09482/2017
Dnr 1072-2017-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Baresso Coffee, Swedenborgsgatan 25

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09689/2017
Dnr 1125-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kv 3

29 Anmälan av beslut från IVO

30 Anmälan om lex Sarah-ärenden avseende verksamheter i egen regi

30:A Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

34 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman

Utsändes ej, finns tillgängligt vid sammanträdet

37 Anmälan av balanslista

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§9 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§10 Kartläggning av stadsdelsnämndernas hantering av föreningsbidrag

§11 Budgetomfördelning mellan verksamhetsområden Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§12 Om fler badplatser på Södermalms Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§16 Uppfrächning av grusplan vid Bergsundsstrand Svar på medborgarförslag

§17 Tak, scen och DJ-plats på dansbanan vid Årstaviken Svar på medborgarförslag

§18 Inkommet medborgarförslag om bredband för boende på gruppbostad Tygeln 1

§19 Inkommet meborgarförslag om råttproblem

§20 Inkommet medborgarförslag - ungdomscenter i Hammarby sjöstad

§21 Inkommet medborgarförslag om fritidsverksamhet för ungdomar i Hammarby sjöstad

§22 Inkommet medborgarförslag om skateramp i Skånegläntan

§22:a Inkommet medborgarförslag om hundrastgård

§22:b Förlängning av ansökningstid för föeringsbidrag

§23 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Svar på remiss från kommunstryelsen dnr 110-1315-2017

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ricotta, Ringvägen 89

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Baresso Coffee, Swedenborgsgatan 25

§28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kv 3

§29 Anmälan av beslut från IVO

§30 Anmälan om lex Sarah-ärenden avseende verksamheter i egen regi

§30:a Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§34 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman

§37 Anmälan av balanslista

§38 Information från förvaltningen