Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Upphandling av sjuksköterskejour

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Anmälan av Sociala delegationens protokoll

10 Tillgängliga valloker till valet 2018

11 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2018

12 Komplettering kring skrivelse om ökning av antalet orosanmälningar

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 714-2017-1.2.1.

13 Om stadsodling

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 715-2017-1.2.1.

14 Beslutsdatum för föreningsbidrag 2018

15 Festival för barn

17 Offentliga komposter-insamlingsplatser

18 Förbättrad trivsel och säkerhet vid Tanto strandbad

19 Förslag om bullerskydd längs Tantolundsvägens södersida

21 Inkommet medborgarförslag om grusytan korsningen Bergsunds Strand/Hornstulls Strand

22 Inkommet medborgarförslag om fler beachvolleybanor i Tanto

Remissärenden

23 För ett tryggare och säkrare Stockholm - Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 171-1309-2017
Dnr 1088-2017-1.5.1.

24 Motion (2017:42) om att göra tio gator till barngator

25 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 141-1435/2017
Dnr 1104-2017-1.5.1.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Gamla stans lykta, Österlånggatan 8

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-010073/2017
Dnr 1203-2017-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Södra teatern, Mosebacke Torg 1-3

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-11073/2017
Dnr 1239-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

28 Anmälan om lex Sarah-ärenden avseende verksamheter i egen regi

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

31 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

32 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

Inget protokoll finns att anmäla.

33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman

Utsändes ej, finns tillgängligt vid sammanträdet

34 Anmälan av balanslista

35 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av sjukskötersketjänster

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§6 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§7 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§8 Anmälan av Sociala delegationens protokoll

§9 Månadsrapport per oktober 2017

§11 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd

§13 Om stadsodling Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§14 Beslutsdatum för föreningsbidrag 2018

§21 Inkommet medborgarförslag om grusytan korsningen

§22 Inkommet medborgarförslag om fler beachvolleybanor i

§24 Motion (2017:42) om att göra tio gator till barngator Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1005/2017

§25 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 141-1435/2017

§26 Yttrande över alkoholservering, Gamla stans lykta,

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang

§28 Anmälan om lex Sarah-ärenden avseende verksamheter i

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§32 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman

§34 Anmälan av balanslista

§35 Information från förvaltningen

§36 Skrivelse angående ledsagning och kontaktperson