Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

10 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

12 Upphandling av drift av öppen daglig verksamhet för personer med synskada

13 Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen (2017:725)

14 Omförhandlat hyresavtal, Kulltorp, Tantogatan 19

15 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 2 p lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Fråga gällande drift av vård- och omsorgsboende

Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende
Dnr 16-2018-2.2.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Fråga gällande drift av vård- och omsorgsboende

Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende
Dnr 17-2018-2.2.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förlängning av avtal med Vardaga Äldreomsorg AB avseende driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende inklusive pensionat Hornskroken

20 Om klotter, nedskräpning och skadedjur på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 545-2017-1.2.1.

21 Om den lagliga graffitiväggen vid Tanto

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 990-2017-1.2.1.

22 Om utvärdering av graffitiväggar

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)
Dnr 1246-2017-1.2.1.

23 Skrivelse om fler inriktningar inom förskolan

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 992-2017-1.2.1.

25 Förslag på skateramp i Skånegläntan

26 Hundrastgårdar för tikar

27 Fritidsverksamhet för ungdomar i Hammarby sjöstad

28 Ungdomscenter i Hammarby sjöstad

Remissärenden

29 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

30 Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling

31 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

32 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

33 Motion 2017:56 om åtgärder för ett tryggare Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta Edholm (L) dnr 106-1476/2017
Dnr 1197-2017-1.5.1.

34 Motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Anna König Järlemyr med flera (M) dnr 106-1474/2017
Dnr 1198-2017-1.5.1.

35 Remissvar. Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

37 Yttande över ansökan om serverigstillstånd restaurang Paradiset, Brännkyrkagatan 62

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-13174/2017
Dnr 21-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

38 Anmälan av kontorsutlåtande gällande förvaltningssvar på remiss om förslag till reviderad läroplan för förskolan

39 Nedskrivning av fordringar i förvaltningens räkenskaper

40 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

41 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

Finns tillgängliga vid sammanträdet

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

44 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

45 Anmälan av balanslista

46 Information från förvaltningen

47 Övriga frågor Skrivelse: Ökad trygghet på Södermalm

47:a Övriga frågor: Skrivelse: Oroande med fler barn per anställd på Södermalm

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§10 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§12 Upphandling av drift av öppen daglig verksamhet för

§13 Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen

§14 Omförhandlat hyresavtal, Kulltorp, Tantogatan 19

§15 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 2 p

§16 Fråga gällande drift av vård- och omsorgsboende Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

§17 Fråga gällande drift av vård- och omsorgsboende Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

§18 Förlängning av avtal med Vardaga Äldreomsorg AB

§20 Om klotter, nedskräpning och skadedjur på Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)

§21 Om den lagliga graffitiväggen vid Tanto Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)

§22 Om utvärdering av graffitiväggar Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

§23 Skrivelse om fler inriktningar inom förskolan Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§27 Fritidsverksamhet för ungdomar i Hammarby sjöstad Svar på medborgarförslag

§28 Ungdomscenter i Hammarby sjöstad Svar på medborgarförslag

§29 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Svar del 3 på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, dnr 2017/013690

§37 Yttande över ansökan om serverigstillstånd restaurang

§39 Nedskrivning av fordringar i förvaltningens räkenskaper

§40 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§41 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§44 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§45 Anmälan av balanslista

§46 Information från förvaltningen

§47 Skrivelse: Ökad trygghet på Södermalm

§47:a Skrivelse: Oroande med fler barn per anställd på Södermalm