Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Anmälan enligt lex Maria

5 Anmälan av beslut från IVO gällande lex Maria

6 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU

7 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

9 Fördelning av föreningsbidrag år 2018

11 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende Danvikstulls dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet

12 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040

13 Dataskyddsombud för Södermalms stadsdelsnämnd

14 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

15 Tillsynsplan 2018 för folköl, tobak och e-cigaretter

16 Förskolornas villkor och förutsättningar på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 542-2017-1.2.1.

17 Förslag på fler beachvolleyplaner i Tanto

18 Förbjud användning av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner

19 Bredband till boende på gruppbostad Tygeln 1

20 Inkommet medborgarförslag om dricksvattenfontän på Mariatorget

21 Inkommet medborgarförslag om hundrastområde

22 Inkommet medborgarförslag om att införa pensionärslunch i stadsdelens skolor

23 Inkommet medborgarförslag om en byst, alt. staty föreställande författaren Stig Claesson

24 Inkommet medborgarförslag gällande lovaktiviteter för äldre mellanstadiebarn och högstadiebarn på Södermalm

25 Inkommet medborgarförslag om skridskobana i Lilla Blecktornsparken

Remissärenden

26 Motion (2017:59) om bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar

28 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

29 Stockholms stad program för alkohol- narkotika-, dopnings- och tobakpolitiken 2018-2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 154-2048/2017
Dnr 101-2018-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Motion (2017:71) om fler citybad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1858/2017
Dnr 97-2018-1.5.1.

31 Motion (2017:63) om ett grönt och skönt takpaket för Stockholm

32 Yttande över ansökan om serverigstillstånd Fikabaren, Södermannagatan 10

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-03240/2018
Dnr 142-2018-1.5.2.

33 Yttande över ansökan om serverigstillstånd restaurang Mr French, Skeppsbrokajen, Tullhus 2

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-02506/2018
Dnr 56-2018-1.5.2.

34 Yttande över ansökan om serverigstillstånd restaurang Hallmans, Timmermansgatan 39

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-02741/2018
Dnr 92-2018-1.5.2.

35 Yttande över ansökan om serverigstillstånd Café Eurobar, Östgötagatan 73 A

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-02946/2018
Dnr 111-2018-1.5.2.

36 Yttande över ansökan om serverigstillstånd restaurang S.O.C, Renstiernas Gata 27

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-02981/2018
Dnr 138-2018-1.5.2.

37 Yttande över ansökan om serverigstillstånd, restaurang MEET Hornstull, Hornstulls strand 13

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-02992/2018
Dnr 114-2018-1.5.2.

Änmälningsärenden

38 Tilldelningsbeslut i Södermalms stadsdelsförvaltnings upphandling av sjuksköterskejour

39 Anmälan av kontorsutlåtande gällande remiss om Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

40 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4, 2017

41 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

41:a Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

44 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

45 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

46 Anmälan av balanslista

47 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

Finns tillgängliga vid sammanträdet

48 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan enligt lex Maria

§5 Anmälan av beslut från IVO gällande lex Maria

§6 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU

§6:a Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU

§6:b Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU

§7 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§9 Fördelning av föreningsbidrag år 2018

§11 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB

§13 Dataskyddsombud för Södermalms stadsdelsnämnd

§14 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§15 Tillsynsplan 2018 för folköl, tobak och e-cigaretter

§19 Bredband till boende på gruppbostad Tygeln 1 Svar på medborgarföslag

§20 Inkommet medborgarförslag om dricksvattenfontän

§21 Inkommet medborgarförslag om hundrastområde

§22 Inkommet medborgarförslag om att införa

§23 Inkommet medborgarförslag om en byst, alt. staty

§24 Inkommet medborgarförslag gällande lovaktiviteter

§25 Inkommet medborgarförslag om skridskobana i Lilla

§29 Stockholms stad program för alkohol- narkotika-,

§30 Motion (2017:71) om fler citybad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1858/2017

§40 Rapportering av ej verkställda beslut enligt

§41 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i

§41:a Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen

§43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§44 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§45 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp

§46 Anmälan av balanslista

§47 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§48 Information från förvaltningen