Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

9 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

10 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

Beslutsärenden

11 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

13 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds pensionrsråd

14 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Bergsunds vård- och omsorgsboende
Dnr 408-2018-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rosendal mindre - godkännande av program och genomförande

16 Ökad trygghet på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M),
Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 153-2018-1.2.1.

17 Skrivelse angående ledsagning och kontaktperson

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)
Dnr 1378-2017-1.2.1.

19 Omdaning parken Droskan till skolgård

21 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård på Mariatorget

Remissärenden

22 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

23 Projektrapport nr 2/2018 Stadens mottagande av nyanlända

Remiss till revisionskontoret, dnr 3.1.3.-111-2017
Dnr 134-2018-1.4.

24 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

25 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/246
Dnr 225-2018-1.5.1.

26 Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000070
Dnr 189-2018-1.5.1.

27 Ett fönster av möjligheter - Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende SOU 2017:112

28 Motion (2017:68) om att starta konceptet Trygg stad

Svar på remiss från kommunstyrlesen gällande motion,
dnr 106-1781/2017
Dnr 1457-2017-1.5.1.

29 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

30 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 8:1, Malongenparken i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-04114

31 Förslag till detaljplan för Södermalm 10:35, Stora Tullhuset i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-02824

32 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

33 Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län

34 Förslag till detaljplan för del av Södermalm 2:8 vid Lundagatan i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-14774

34:a Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnder

34:b Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2018/236
Dnr 420-2018-1.5.1.

35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Louie Louie, Bondegatan 13

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04085/2018
Dnr 295-2018-1.5.2.

36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang La Cucaracha, Bondegatan 2

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04357/2018
Dnr 332-2018-1.5.2.

37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Crispy Pizza Bistro, Ringvägen 129

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04610/2018
Dnr 346-2018-1.5.2.

38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang The Penguin, Ölandsgatan 45 A

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04347/2018
Dnr 347-2018-1.5.2.

39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, The Italian Cousins, Hornsgatan 68

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03690/2018
Dnr 339-2018-1.5.2.

40 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Habibi bar & café, Skånegatan 71

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04646/2018
Dnr 353-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

41 Anmälan om lex Maria avseende verksamheter i egen regi

42 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

43 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

44 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

46 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

47 Anmälan av balanslista

48 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§9 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§10 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§11 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§13 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

§14 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen Bergsunds vård- och omsorgsboende

§16 Ökad trygghet på Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD)

§17 Skrivelse angående ledsagning och kontaktperson Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)

§21 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård på Mariatorget

§22 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/228

§23 Projektrapport nr 2/2018 Stadens mottagande av nyanlända

§25 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med familjer som lever under osäkra förhållanden

§26 Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022

§28 Motion (2017:68) om att starta konceptet Trygg stad Svar på remiss från kommunstyrlesen gällande motion, dnr 106-1781/2017

§31 Förslag till detaljplan för Södermalm 10:35, Stora Tullhuset i stadsdelen Södermalm S-Dp 2016-02824

§33 Förslag till Grön infrastruktur ­ Regional handlingsplan för Stockholms län

§34:a Ändring i reglemente för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnder

§34:b Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

§35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Louie Louie, Bondegatan 13

§36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang La Cucaracha, Bondegatan 2

§37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Crispy Pizza Bistro, Ringvägen 129

§38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang The Penguin, Ölandsgatan 45 A

§39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, The Italian Cousins, Hornsgatan 68

§40 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Habibi bar & café, Skånegatan 71

§41 Anmälan om lex Maria avseende verksamheter i egen regi

§42 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§43 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§44 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§46 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§47 Anmälan av balanslista

§48 Information från förvaltningen