Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
Plats

Slutet sammanträde - beslutsärenden

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

2:a Övervägande om fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

2:b Upphörande av begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Tillsynsärende enligt tobakslagen

6 Tillsynsärende enligt tobakslagen

Dnr 556-2018-1.3.1. Slutet sammanträde - anmälningsärenden

Slutet sammanträde - beslutsärenden

7 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

9 Delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

10 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

11 Avslag till vård- och omsorgsboenden samt servicehus på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Anne-Lie Elfvén (L) och Fredrik Lindstål (C) Dnr 310-2018-1.2.1.

12 Medborgarförslag om pensionärslunch

13 Skridskobana i Lilla Blecktornsparken

14:a Genomförandeärende ombyggnad Göta Ark, plan 6

15 Inkommet medborgarförslag om Årstaviken

16 Inkommet medborgaförslag om askkoppar mellan Katarina Bangata 58-60

Remissärenden

17 Remiss om Fossilbränslefri organisation 2030

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000015
Dnr 576-2018-1.5.1.

17:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ersta Terassen, Erstagatan 1

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.3-06285/2018

Anmälningsärenden

18 Anmälan om förskolornas öppethållande 2018

19 Anmälan att Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet efter inspektionen av första linjens chefer på utförarenheten, sociala avdelningen

20 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

21 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

22 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

26 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av

§2 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§2:a Övervägande om fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

§2:b Upphörande av begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Tillsynsärende enligt tobakslagen

§6 Tillsynsärende enligt tobakslagen

§7 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§10 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds

§14:a Genomförandeärende ombyggnad av Göta Ark, plan 6

§15 Inkommet medborgarförslag om Årstaviken

§16 Inkommet medborgaförslag om askkoppar mellan

§17 Remiss om Fossilbränslefri organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000015

§17:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ersta Terrassen, Erstagatan 1

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.3-06285/2018

§18 Anmälan om förskolornas öppethållande 2018

§19 Anmälan att Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet efter inspektionen av första linjens chefer på utförarenheten, sociala avdelningen

§20 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

§21 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§22 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§26 Information från förvaltningen