Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upplysningar till tingsrätten enligt 6 kap 19 och 20 §§ föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

Beslutsärenden

5 Månadsrapport per oktober 2018

6 Ny förskola vid Virkesvägen 5B, kv Påsen 12 Genomförandeärende

7 Etablering av campingplats vid parken vid Klevgränd Svar på medborgarförslag

8 Ny utom- och inomhusbadanläggning i centrala Stockholm Svar på medborgarförslag

9 Julbelysning på Götgatan Svar på medborgarförslag

10 Plantera träd och ordna skuggande "tak" vid plaskdammen i Lilla Blecktornsparken Svar på medborgarförslag

12 Återinföra dricksvattenfontäner i staden Svar på medborgarförslag

13 Inkommet medborgarförslag om belysning vid parkteatern, Vitabergsparken

Remissärenden

14 Färdplan för ett Stockholm för alla Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/911

15 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang A bowl poke pole, Blecktornsgränd 8 Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11116/2018

16 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang My Futurefood Söderhallarna Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10071/2018

17 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Nya konditori Eclair, Hornsgatan 104 Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10447/2018

17:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Sopköket, Söderhallarna, Medborgarplatsen 3

Anmälningsärenden

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3, 2018

19 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

20 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

22 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

23 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

25 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare, dag för justering

§2 Upplysningar till tingsrätten enligt 6 kap 19 och 20 §§ föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§6 Genomförandeärende. Ny förskola vid Virkesvägen 5B, kv Påsen 12

§13 Inkommet medborgarförslag om belysning vid parkteatern, Vitabergsparken

§14 Färdplan för ett Stockholm för alla Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/911

§15 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang A bowl poke poke, Blecktornsgränd 8 Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-11116/2018

§16 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang My Futurefood Söderhallarna

§17 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, konditori Eclair, Hornsgatan 104

§17:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Sopköket, Söderhallarna. Medborgarplatsen 3

§18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3, 2018

§19 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§20 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§25 Information från förvaltningen