Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Ärende enligt 14 § andra stycket 1 p LVU - begränsning i umgänge

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

6 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

7 Månadsrapport per februari 2019

8 Skolchef för skolform förskola Södermalms stadsdelsförvaltning

9 Ny förskola kv. Vågdalen, Vävar Johans gata 30

Genomförandeärende Dnr 186-2019-2.6.

10 Tillsynsplan 2019 för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

12 Reviderade rutiner för medborgarförslag

13 Ett Södermalm för alla

14 Utegym i Tengdahlsparken

16 Inkommet medborgarförslag. Området mellan Skinnarviksberget och Skinnarviksparken

17 Inkommet medborgarförslag. Översyn av skyltning - höga hastigheter på Yttersta Tvärgränd

18 Inkommet medborgarförslag. Parkyta vid Kapellgränd 8

19 Inkommet medborgarförslag. Upphör med lövblåsmaskiner

20 Inkommet medborgarförslag. Cykelparkering samt hundrastgård i närheten av Södra station

21 Inkommet medborgarförslag. Åtgärder för att minska vattensamlingar i Fatbursparken

22 Inkommet medborgarförslag. Planera för ängsblommor på kommunens grönytor i stället för att klippa gräset kort

23 Inkommet medborgarförslag. Askkoppar och papperskorgar utanför Eriksdalsbadet

24 Inkommet medborgarförslag. Ifyllning av bortflagad färg på cykelbana mellan Ringvägen och Eriksdalsbadet

25 Inkommet medborgarförslag. Insamling av allt matavfall på Södermalm - en insats för klimat och miljö

Remissärenden

26 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018-1396
Dnr 248-2019-1.6.

28 Motion om att konstnärsbostäder på Södermalm görs om till bostäder för unga stockholmare

29 Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/286
Dnr 372-2019-1.6.

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Danviksklippans restaurang, Hästholmsvägen 16

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-362/2019
Dnr 271-2019-1.6.

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Panitas sushi, Skeppsmäklargatan 3

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-294/2019
Dnr 341-2019-1.6.

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Riddarholmsterrassen, Norra Riddarholmshamnen 5-7

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 389-2019-1.6.

32:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Caffe Italiano Da Noi, Lumaparksvägen 2

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-3213/2019
Dnr 415-2019-1.6.

Anmälningsärenden

33 Anmälan om beslut från IVO gällande lex Maria

34 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

35 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

38 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

39 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

40 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

41 Övriga frågor

1 Föredragningslista Södermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 21 mars 2019 Södermalm stadsdelsnämnd Box 4270, 102 66 Stockholm soder@stockholm.se Besöksadress Medborgarplatsen 25

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av

§2 Ärende enligt 14 § andra stycket 1 p LVU ­ begränsning i umgänge

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§6 Information från förvaltningen

§7 Månadsrapport per februari 2019

§8 Skolchef för skolformen förskola Södermalms stadsdelsförvaltning

§9 Ny förskola kv. Vågdalen, Vävar Johans gata 30

§10 Åtgärder 2019 för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

§16 Inkommet medborgarförslag. Området mellan Skinnarviksberget och Skinnarviksparken

§17 Inkommet medborgarförslag. Översyn av skyltning - höga hastigheter på Yttersta Tvärgränd­

§18 Inkommet medborgarförslag. Parkyta vid Kapellgränd 8

§19 Inkommet medborgarförslag. Upphör med lövblåsmaskiner

§20 Inkommet medborgarförslag. Cykelparkering samt hundrastgård i närheten av Södra station

§21 Inkommet medborgarförslag. Åtgärder för att minska vattensamlingar i Fatbursparken

§22 Inkommet medborgarförslag. Planera för ängsblommor på kommunens grönytor i stället för att klippa gräset kort

§23 Inkommet medborgarförslag. Askkoppar och papperskorgar utanför Eriksdalsbadet

§24 Inkommet medborgarförslag. Ifyllning av bortflagad på cykelbana mellan ringvägen och Eriksdalsbadet

§25 Inkommet medborgarförslag. Insamling av allt maravfall på Södermalm - en insats för klimat och miljö

§26 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

§29 Att förstå och bli förstådd ­- ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)

§30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Danviksklippans restaurang, Hästholmsvägen 16

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Panitas sushi, Skeppsmäklargatan 3

§32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Riddarholmsterassen, Norra Riddarholmshamnen 5-7

§32:a Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Caffe Italiano Da Noi, Lumaparksvägen 2

§33 Anmälan om beslut från IVO gällande lex Maria

§34 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§35 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§38 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§39 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§40 Anmälan av beslut fattade enligt delegation