Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8, Linnesalen


Södermalms stadsdelsnämnd byter publiceringsverktyg. Från och med i juni kommer stadsdel Läs mer...snämndens ärenden att publiceras i e-tjänsten Meetings Plus. https://edokmeetings.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Slutet sammanträde
Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Tillsyn enligt tobakslagen

7 Tillsyn enligt tobakslagen

8 Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

10 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

11 Månadsrapport per mars 2019

12 Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022

13 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040

Underlag för stadsövergripande boendeplanering Dnr 413-2019-1.2.1.

14 Ändring i delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

15 Upphandling av drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

16 Inventera behov av föreningslokaler på Södermalm

17 Grönområden och parkförvaltning

18 Förbjud permanent balkongbelysning

Remissärenden

21 Förbättrad snöröjning i Stockholm

22 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

23 Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssytem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgå från den äldres behov

24 Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Sophies Café, Bysistorg 2

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-3428/2019 Dnr 447-2019-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ricotta, Ringvägen 89

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3.3-3305/2019 Dnr 462-2019-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Beer n Play, Hornsgatan 138

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-41/2019 Dnr 497-2019-1.6. Anmälningsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan om Arbetsmiljöverkets inspektion vid Malmens grupp- och servicebostad

31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

37:a Övriga frågor och skrivelser

37:b Övriga frågor och skrivelser

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av föregående protokoll

§2 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Tillsyn enligt tobakslagen

§7 Tillsyn enligt tobakslagen

§8 Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

§9 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§10 Information från förvaltningen

§11 Månadsrapport per mars 2019

§13 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040 Underlag för stadsövergripande boendeplanering

§15 Upphandling gällande drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

§16 Inventera behov av föreningslokaler på Södermalm Svar på medborgarförslag

§21 Förbättrad snöröjning i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/195

§23 Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssytem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgå från den äldres behov

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Sophies Café, Bysistorg 2

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Ricotta, Ringvägen 89

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Beer n Play, Hornsgatan 138

§29 Anmälan om Arbetsmiljöverkets inspektion vid Malmens grupp- och servicebostad

§31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§37 Övriga frågor och skrivelser