Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Styrelsesammanträde 2016-02-11

Styrelsesammanträde 2016-02-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bandlerrummet vån 6, Stockholms Stadsteater AB
Bilagor till dagordning
Stämmoinfo 2016.pdf (26 kb)

3 Anmälan av de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut, stadsrevisionens granskningspromemoria samt lekmannarevisorernas granskningsrapport (bifogas).

Stadsteaterns revisorer - de auktoriserade revisorerna Magnus Fagerstedt och Jenny Göthberg, representant för stadens revisionskontor Anna-Karin Karlström samt lekmannarevisorerna Susann Jensen Engström och Inge-Britt Lundin - kommer att närvara.

4 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2015 (bifogas).

5 Beslut ang. kompletterande ägardirektiv arkivregler (bifogas).

6 Beslut ang. revidering av Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation (bifogas).

7 Rapport ekonomisk analys från EY presenterad av Lena Joelsson (bifogas).

10 Eventuella övriga frågor.