Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
17:00
Plats

3 Anmälan av de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut samt stadsrevisionens granskningspromemoria (bifogas).

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer, -auktoriserad revisor Jenny Göthberg, representant för stadens revisionskontor, Anna-Karin Karlström samt lekmannarevisorn Susann Jensen Engström -kommer att närvara.

4 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2017 (Preliminär årsredovisning samt ILS-/utfallsrapport bifogas).

7 Beslut om verkställande av ägardirektiven för koncernen Stockholms Stadshus AB 2018 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, och vad som anförts i koncernledningens tjänsteutlåtande (bifogas).

9 Information om Projektet upprustning av tekniska installationer inom fastigheten Skansen 23.

10 VD-rapport samt besökstablå per 2018-01-31 (utdelas).

11 Eventuella övriga frågor.