Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2019-02-13

Sammanträde 2019-02-13

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av protokoll 7/2018 (bifogas ej undertecknat).

3 Anmälan av de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut samt stadsrevisionens granskningspromemoria (bifogas).

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer, -auktoriserad revisor Jenny Göthberg, representant för stadens revisionskontor, Stefan Rydberg samt lekmannarevisorn Susann Jensen Engström kommer att närvara.

7 Beslut om finanspolicy (bifogas).

8 Beslut om verkställande av ägardirektiven för koncernen Stockholms Stadshus AB 2018 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, och vad som anförts i koncernledningens tjänsteutlåtande (bifogas).

10 VD-rapport samt besökstablå per 2019-01-31 (bifogas).

Ekonomiskt utfall per 2019-01-31 (utdelas)

11 Eventuella övriga frågor.

-OBS! Förvaltningsberättelse avseende verksamhetsåret 2018, ska undertecknas i samband med styrelsemötet. Ordinarie ledamot som inte kan närvara på styrelsemötet bör snarast kontakta ekonomichef Malin Dahlberg, malin.dahlberg@stadsteatern.stockholm.se för att bestämma tidpunkt för undertecknande av förvaltningsberättelsen. -Årsstämma för Stockholms Stadsteater AB äger rum den 20 mars, 2019 kl. 13.30 på Stockholms Stadshus AB - information om årsstämman bifogas.