Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2020-02-12

Sammanträde 2020-02-12

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

2 Anmälan av föregående protokoll, 7/2019 (bifogas).

3 Muntlig Vd-rapport (Jesper Larsson) och genomgång av årsrapport (Malin Dahlberg).

4 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut.

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarar;
- lekmannarevisorn Ulf Fridebäck
- representant för stadens revisionskontor Anna Nording
- auktoriserad revisor Jenny Göthberg

5 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2019, (bifogas preliminär årsredovisning samt ILS-/utfallsrapport).

8 Redogörelse av ekonomiskt utfall och besökstablå per 2020-01-31 (bifogas besökstablå).