Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Tertialrapport 1/2007 (utsändes senare)

7 Skrivelse angående förbättrade/förenklade förtursrutiner för hushåll boende i Stiftelsen Hotellhems genomgångsbostäder för flyktingar

8 Månadsstatistik (utsändes senare)

9 VD:s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:

Tord Bergstedt 
Karin Wanngård

Närvarande:

Ordföranden, Tord Bergstedt (m) 

Vice ordföranden, Karin Wanngård (s)

Ledamöterna
Sune Gidgård (s)
Ann-Christin Kjellman (fp)
Anders Stenberg (m)

Tjänstgörande ersättare
Stig Trossö (m)
Uno Olofsson (mp)                                                

Ersättare
Ariano Benalal (fp)
Leila Hassan (m)
Jackie Nylander (v)
Fredrik Styrlander (m)     

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson, Barbro Fredriksson och Martin Ottosson samt vid protokollet Birgit Jonsson.

Närvarande som bostadsförmedlingens personalföreträdare var Charlotte Svensson SACO-K och Barbro Svensson SKTF.

 

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Karin Wanngård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 22 maj 2007.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 3/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§6 TERTIALRAPPORT 1/2007

Styrelseärende nr 23/2007 ”Tertialrapport 1/2007 med prognos på årsutfall”förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2007 med prognos på årsutfall,

att godkänna att bolaget överlämnar en rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB och

att förklara detta ärende omedelbart justerat.

§7 SKRIVELSE ANGÅENDE FÖRBÄTTRADE/FÖRENKLADE FÖRTURS-RUTINER FÖR HUSHÅLL BOENDE I STIFTELSEN HOTELLHEMS GENOMGÅNGSBOSTÄDER FÖR FLYKTINGAR

Styrelseärende nr 22/2007 ”Skrivelse angående förbättrade/förenklade förtursrutiner för hushåll boende i Stiftelsen Hotellhems genomgångsbostäder för flyktingar” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets svar på Jackie Nylanders (v) skrivelse angående förbättrade/förenklade förtursrutiner för hushåll boende i Stiftelsen Hotellhems genomgångsbostäder för flyktingar.

§8 MÅNADSSTATISTIK MARS 2007

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§9 VD:s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist med medarbetare informerade om följande

Företaget Sentor har säkerhetstestat Bostoc. Rapporten från testet är mycket positiv.

Boplats Göteborg kommer på besök 31maj-1 juni.

Martin Ottosson berättade om informationsaktiviteter april-maj samt kommande

· den första egenproducerade Bostadsbarometern har mailats ut och 50 % har öppnat mailet

· bostadsförmedlingen har förekommit i ett flertal tidningsartiklar under perioden

· förmedlingen har för första gången chattat med bostadsintresserade

· veckorna 21-22 kommer förmedlingen att synas på stortavlor på stan

· förmedlingen ska delta i Hoodsfredfestivalen i Kista samt som en del av Stockholm Bygger även i Smaka på Stockholm i början av juni.

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.