Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2007-08-21

Sammanträde 2007-08-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Ändrade rutiner för förtursutskottet

7 Regler för elektronisk post (utsändes senare)

8 Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2007 (utsändes senare)

9 Månadsstatistik (utsändes senare)

10 VD:s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:
Tord Bergstedt
Karin Wanngård

Närvarande:

Ordföranden Tord Bergstedt (m)

Vice ordföranden Karin Wanngård (s)

Ledamöterna
Sune Gidgård (s)
Anders Stenberg (m)
Anna Wilson (m)

Tjänstgörande ersättare
Ariano Benalal (fp)
Uno Olofsson (mp)

Ersättare
Leila Hassan (m)
Emma Lindqvist (s)
Jackie Nylander (v)
Fredrik Styrlander (m)
Stig Trossö (m)

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson, Ove Elfgren och Barbro Fredriksson samt vid protokollet Birgit Jonsson.

Närvarande som bostadsförmedlingens personalföreträdare var Grethe Fabricius SKTF.

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Karin Wanngård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 24 augusti 2007.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 5/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§6 ÄNDRADE RUTINER FÖR FÖRTURSUTSKOTTET

Styrelseärende nr 26/2007 ”Ändrade rutiner för förtursutskottet” förelåg.

Styrelsen beslöt

att på försök under sex månader godkänna bolagets förslag till nya rutiner för förtursutskottet.

§7 REGLER FÖR ELEKTRONISK POST

Styrelseärende nr 24/2007 ”Regler för elektronisk post” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta bilagda regler för elektronisk post med där gjorda kommentarer

§8 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN ANDRA KVARTALET 2007

Styrelseärende nr 25/2007 ”Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2007” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§9 MÅNADSSTATISTIK JULI 2007

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD:s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Nu finns ett webbformulär som fastighetsägarna kan använda för att lämna in lägenheter.

· Bostadsförmedlingen fyller 60 år. Det blir ett firande i tre delar. De 27 september kl 14-16 inbjuds kunderna till tårtkalas på Tekniska nämndhusets öppna gård. För fastighetsägarna planeras i samband med att fastighetsägarwebben blir klar dels lunch för VD:ar dels en aktivitet för deras handläggare. Den tredje delen är en fest för personalen.

· Administrative chefen Ove Elfgren går i garantipension den 1 november. Rekrytering av en ekonomi- och kanslichef ska påbörjas.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.