Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2007-09-18

Sammanträde 2007-09-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Tertialrapport 2/2007 (utsändes senare)

7 Policys för upphandling och konkurrensutsättning m m

8 Grafisk profil (utsänds senare)

9 Överenskommelse om förmedling av lägenheter mellan fastighetsägarna Stockholm och Stockholm Stads Bostadsförmedling AB (utsänds senare)

11 VD:s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:
Tord Bergstedt
Emma Lindqvist

Närvarande:

Ordföranden Tord Bergstedt (m)

Ledamöterna
Ann-Christin Kjellman (fp)
Anders Stenberg (m)
Anna Wilson (m)

Tjänstgörande ersättare
Emma Lindqvist (s)
Jackie Nylander (v)
Uno Olofsson (mp)

Ersättare
Leila Hassan (m)
Fredrik Styrlander (m)
Stig Trossö (m)

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson och Ove Elfgren samt vid protokollet Birgit Jonsson

Närvarande som bostadsförmedlingens personalföreträdare var Matts Andersson SACO.

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och tjänstgörande ersättaren Emma Lindqvist (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 21 september 2007.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 6/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 2/2007

Styrelseärende nr 028/2007 ”Tertialrapport 2/2007 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 2/2007 med prognos på årsutfall och

att godkänna att bolaget överlämnar en rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB

§7 POLICYS FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENSUTSÄTTNING M.M.

Styrelseärende nr 27/2007 ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning m.m.” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta Stockholms stads upphandlingspolicy som sin egen i tillämpliga delar,

att som lokalt komplement till denna bibehålla avsnittet om direktupphand­ling i bostadsförmedlingens gällande upphandlingspolicy,

att bostadsförmedlingens gällande upphandlingspolicy därmed upphör att gälla,

att anta Stockholms stads policy för konkurrens och valfrihet som sin egen i tillämpliga delar,

att godkänna bilagda (bilaga 3) analys av förutsättningarna för konkurrens­utsättning av bostadsförmedlingen,

att anta bilagda (bilaga 4) aktivitetsplan för upphandling och konkurrens­utsättning samt

att godkänna anmälan av reviderade regler för ekonomisk förvaltning.

Tjänstgörande ersättaren Emma Lindqvist (s) anmälde att hon lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§8 GRAFISK PROFIL

Styrelseärende nr 29/2007 ”Grafisk profil” förelåg.

Styrelsen beslöt

att anta bilagda förslag till grafisk profil

§9 ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRMEDLING AV LÄGENHETER MELLAN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING AB

Styrelseärende nr 30/2007 ”Överenskommelse om förmedling av lägenheter mellan Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Stads Bostadsförmedling AB” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna överenskommelsen om förmedling av lägenheter mellan Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

§10 MÅNADSSTATISTIK AUGUSTI 2007

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Resultatet av en rapport från Utrednings- och statistikkontoret (USK) angående bostadsköns betalningsvilja för nyproduktion redovisades.

· En ombyggnad av kundmottagningen kommer att ske i syfte att skapa fler arbetsplatser för kunderna vid datorerna.

· Rekrytering av en ekonomi- och kanslichef pågår.

· Bostadsförmedlingen kommer att medverka vid årets fastighetskonferens Business Arena 2007.

· Bostadsförmedlingen fyller 60 år. Den 27 september kl. 14-16 inbjuds kunderna till tårtkalas på Tekniska nämndhusets öppna gård.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

På fråga från ledamoten Ann-Christin Kjellman (fp) anförde Per Anders Hedkvist att formerna för bolagets in- och utbetalningar kommer att ses över i samband med utarbetande av verksamhetsplanen 2008. Frågan påverkas av stadens nya gemensamma bankupphandling.

Styrelsen hade inga ytterligare övriga frågor.