Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2007-10-16

Sammanträde 2007-10-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av revisorernas rapporter (utsändes senare)

7 Internkontrollplan (utsändes senare)

8 Dokumenthanteringsplan (utsändes senare)

10 Månadsstatistik (utsändes senare)

11 VD:s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:
Tord Bergstedt
Karin Wanngård

Närvarande:

Ordföranden Tord Bergstedt (m)

Vice ordföranden Karin Wanngård (s)

Ledamöterna
Sune Gidgård (s)
Ann-Christin Kjellman (fp)
Caroline Kling (mp)
Anders Stenberg (m)
Anna Wilson (m)

Ersättare
Leila Hassan (m)
Emma Lindqvist (s)
Jackie Nylander (v)
Uno Olofsson (mp)
Fredrik Styrlander (m)
Stig Trossö (m)

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson, Ove Elfgren, Barbro Fredriksson och Martin Ottosson samt vid protokollet Cecilia Atteblad.

Närvarande som bostadsförmedlingens personalföreträdare var Gabriella Wallner SKTF.

§1 .2 SEKRETERARE

Cecilia Atteblad kommer vid detta och nästa sammanträde att ersätta Birgit Jonsson som sekreterare vid styrelsesammanträdena pga. sjukskrivning.

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Karin Wanngård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 22 oktober 2007.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 7/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§6 ANMÄLAN AV REVISORERNAS RAPPORTER

Styrelseärende nr 034/2007 ”Anmälan av revisorernas rapporter” förelåg.

Styrelsen beslöt

att göra här föreslagna justeringar i utfallet för perioden den 1 januari – 31 augusti 2007 i

bolagets tertialrapport 2 samt

att lägga bilagda revisionsrapporter (bilagorna C-F) till handlingarna

§7 INTERNKONTROLLPLAN

Styrelseärende nr 033/2007 ”Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2007” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna.

§8 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Styrelseärende nr 032/2007 ”Dokumenthanteringsplan” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa bilagda dokumenthanteringsplan.

§9 ARBETSMILJÖPOLICY

Styrelseärende nr 031/2007 ”Ny arbetsmiljöpolicy” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastsälla bilagda förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

§10 MÅNADSSTATISTIK SEPTEMBER 2007

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Den fastighetsägarwebb som kommer att lanseras under året, redovisades.

· Bostadsförmedlingen fyller 60 år. Fastighetsägarna kommer att inbjudas till lunch den 16 november i samband med att fastighetsägarportalen presenteras. En internfest för Bostadsförmedlingens personal och styrelse kommer att ske den 22 november på Piperska muren.

· Resultatet av en rapport från Utrednings- och statistikkontoret (USK) angående uppfattningen om Bostadsförmedlingens service bland bostadssökande redovisades.

· Bostadsförmedlingens julbord kommer i år äga rum på Ulriksdals Wärdshus den 13 december kl. 15.30.

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Ordföranden Tord Bergstedt (m) föreslog att man för styrelsens räkning skulle undersöka möjligheten att besöka Madrid för en studieresa. Per Anders lovade återkomma i frågan.

§13 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslöt

att börja sammanträdet den 13 december redan kl. 14.30

Styrelsen hade inga övriga frågor.