Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Budget/verksamhetsplan 2008 (ILS-bilaga utsändes senare)

10 VD: s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:
Tord Bergstedt
Karin Wanngård

Närvarande:

Ordföranden Tord Bergstedt (m)

Vice ordföranden Karin Wanngård (s)

Ledamöterna
Sune Gidgård (s)
Ann-Christin Kjellman (fp)
Caroline Kling (mp)
Anders Stenberg (m)
Anna Wilson (m)

Ersättare
Ariano Benalal (fp)
Leila Hassan (m)
Emma Lindqvist (s)
Uno Olofsson (mp)
Fredrik Styrlander (m)

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson, Barbro Fredriksson, Martin Ottosson och Mattias Holmberg samt vid protokollet Cecilia Atteblad.

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Karin Wanngård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 23 november 2007.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 8/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§6 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2008

Styrelseärende nr 037/2007 ”Budget/Verksamhetsplan för 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att fastställa bilagda förslag till Budget/Verksamhetsplan för 2008 med därtill bifogade förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2008,

att godkänna att budgeten inrapporteras till Stockholms Stadshus AB tillsammans med bilagda VD-kommentarer samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 ÖVERSYN AV IT-VERKSAMHETEN

Styrelseärende nr 038/2007 ”Konsolidering av IT-verksamheten” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till inriktning av IT-verksamheten.

Vice ordförande Karin Wanngård (s) anmälde att hon inte deltog i beslutet.

§8 NY FINANSPOLICY

Styrelseärende nr 036/2007 ”Ny finanspolicy” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen fastställer bilagda förslag till finanspolicy.

§9 MÅNADSSTATISTIK OKTOBER 2007

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· En fastighetsägarlunch ägde rum den 16 november i samband med att Bostadsförmedlingen fyllde 60 år. Under lunchen presenterades den nya fastighetsägarportalen.

· Fastighetsägarportalen är under december ute på test hos en testgrupp bestående av tio fastighetsägare. Portalen öppnas för övriga intresserande fastighetsägare i januari 2008.

· I samband med 60-årsfirandet ordnas en internfest för Bostadsförmedlingens personal och styrelse den 22 november på Piperska Muren. Martin Ottosson informerade ytterligare om kvällens aktiviteter.

· Rekrytering av ny ekonomi- och kanslichef har pågått under hösten och Bostadsförmedlingen har nu beslutat att teckna anställningsavtal med Inger Bergkvist.

· Beträffande studieresa till Madrid meddelade Per Anders att stadsledningskontorets internationella avdelning ska vara behjälpliga i frågan. Förslag till tidpunkt för resan bestämdes till 23-25 april 2008.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.