Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-01-23

Sammanträde 2008-01-23

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik för 2007

7 Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2007

9 VD: s information till styrelsen

Mötesinformation

Justeras:
Tord Bergstedt
Emma Lindqvist

Närvarande:

Ordföranden Tord Bergstedt (m)

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) fr o m § 5

Ledamöterna
Ann-Christin Kjellman (fp)
Caroline Kling (mp)
Anders Stenberg (m)
Anna Wilson (m)

Tjänstgörande ersättare
Emma Lindqvist (s)

Ersättare
Ariano Benalal (fp)
Jackie Nylander (v)
Uno Olofsson (mp)
Fredrik Styrlander (m)
Stig Trossö (m)

Närvarande från bostadsförmedlingen var Per Anders Hedkvist, Christer Ericsson, Ingrid Bergkvist, Barbro Fredriksson, Mattias Holmberg och Martin Ottosson samt vid protokollet Birgit Jonsson.

Närvarande som bostadsförmedlingens personalföreträdare var Matts Andersson SACO och Gabriella Wallner SKTF.

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och tjänstgörande ersättaren Emma Lindqvist (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 25 januari 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 10/2007

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV PRELIMINÄRT ÅRSBOKSLUT, ILS-RAPPORT OCH PERSONALSTATISTIK FÖR 2007

Styrelseärende nr 001/2008 ”Anmälan av preliminärt årsbokslut, ILS-rapport och personalstatistik för 2007” förelåg.

Styrelsen beslöt i enlighet med VD:s förslag

att godkänna bilagda preliminära bokslut per den 31 december 2007,

att godkänna bilagda ILS-rapport för 2007,

att godkänna bilagda personalstatistik för 2007,

att överlämna en rapport om utfallet med bilagda VD-kommentarer till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara beslutet omedelbart justerat

Vidare beslöt styrelsen enhälligt enligt ett förslag framlagt av ordföranden Tord Bergstedt

m fl (m) och ledamoten Ann-Christin Kjellman (fp)

att uppdra åt VD att göra en analys av avgiftsnivån i samband med treårsbudget och

att därutöver anföra följande

Bostadsförmedlingen uppvisar ett mycket starkt resultat år 2007. Den enskilt största förklaringen till det goda resultatet är intäkter från köavgiften, vilket i sin tur är en följd av en medveten marknadsföring från förmedlingens sida. Andra viktiga faktorer som påverkat resultatet i positiv riktning är att kostnader för regionalisering och IT har skjutits framåt i tiden.

Som en följd av det starka resultatet är det rimligt att se över nivån på årsavgiften. Samtidigt visar resultatet också att förmedlingens ekonomi är känslig för hur många som står i kön. Det måste finnas en långsiktighet för på vilken nivå en avgift tas ut. En förändring av avgiften bör därför baseras på ett underlag bestående av bland annat prognoser för köns utveckling under kommande år samt förestående investeringar och utgiftsposter.

I och med att innevarande års köavgift beslutades i höstas då stadens budget för 2008 togs i kommunfullmäktige, kan en eventuell sänkning av avgiften göras först år 2009. Det är därför rimligt att resultatet av denna analys tas med i Bostadsförmedlingens treåring, för att sedan beslutas i samband med Verksamhetsplan 2009.

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FJÄRDE KVARTALET 2007

Styrelseärende nr 002/2008 ”Uppföljning av internkontrollen fjärde kvartalet 2007” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§8 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§9 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

SLK:s internationella sekreterare Annika Londono hade bjudits in för att informera styrelsen om arrangemangen för Madridresan den 9-12 april. Hon delade ut ett preliminärt program för dagarna i Madrid. Även alternativa flygtider delades ut. Önskemål om flygtid lämnas till Birgit Jonsson senast den 29 januari.

Christer Ericsson informerade om att ett förslag till avtal med Vallentuna om förtursverksamhet kommer att läggas fram vid nästa styrelsemöte.

Barbro Fredriksson visade en ritning över den tilltänkta ombyggnaden av kundmottagningen. Förhoppningsvis kan ombyggnad ske under sommaren 2008.

Tf IT-chef, Arne Karlsson, har rekryterats via Manpower. Ny ekonomi- och kanslichef, Ingrid Bergkvist, är på plats.

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga ytterligare övriga frågor.