Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-03-12

Sammanträde 2008-03-12

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden (utsändes senare)

7 Förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011(utsändes senare)

8 Avtal med Vallentuna om förtur

9 Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2005

10 Översyn av upphandlingspolicyn

11 Fyllnadsval till förtursutskottet

13 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 17 mars 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 1/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ÅRSREDOVISNING 2007

Styrelseärende nr 004/2008 ”Årsredovisning 2007” förelåg.

Styrelsen beslöt i enlighet med VD:s förslag

att styrelsen till årsstämman avger bilagda förslag till årsredovisning 2007

§7 ANMÄLAN AV REVISORERNAS BOKSLUTSGRANSKNINGSRAPPORT 2007 OCH LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Styrelseärende nr 009/2008 ”Anmälan av revisorernas bokslutsgranskningsrapport 2007 och lekmannarevisorns granskningsrapport förelåg.

Styrelsen beslöt

att med föreslagna kommentarer lägga rapporterna till handlingarna samt

att till Stockholms Stadshus AB översända denna anmälan såsom återrapport om vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av revisorernas synpunkter vid tidigare granskningar

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2009 OCH INRIKTNING FÖR 2010 OCH 2011

Styrelseärende nr 006/2008 ”Förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011” förelåg.

Styrelsen beslöt

att styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011,

att uppdra åt VD att avge bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§9 AVTAL MED VALLENTUNA KOMMUN OM FÖRTUR

Styrelseärende nr 003/2008 ”Avtal med Vallentuna kommun om förtur” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till avtal med Vallentuna kommun om förtur

§10 UPPFÖLJNING AV FÖRMEDLADE FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGS-LÄGENHETER 2005

Styrelseärende nr 005/2008 ”Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2005” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av förmedlade Försöks- och träningslägenheter 2005

§11 ÖVERSYN AV BOLAGETS UPPHANDLINGSPOLICY

Styrelseärende nr 008/2008 ”Översyn av bolagets upphandlingspolicy” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera bolagets upphandlingspolicy i enlighet med vad som anförts i detta styrelseärende

§12 KOMPLETTERANDE VAL AV LEDAMÖTER TILL FÖRTURSUTSKOTTET

Styrelseärende nr 007/2008 ”Kompletterande val av ledamöter till förtursutskottet” förelåg.

Styrelsen beslöt

att till ledamöter i förtursutskottet utse vice ordföranden Abdo Goriya (s) och från socialtjänstnämnden Dimitrios Soulis (s) och

att förklara beslutet omedelbart justerat

§13 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§14 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Det tidigare utdelade preliminära programmet för studieresan till Madrid har justerats. Birgit Jonsson delade ut det nya programmet samt karta och information om Madrid. Annika Londono uppmanar alla som har frågor att höra av sig till henne, antingen maila annika.londono@stadshuset.stockholm.se eller ringa 508 29075.

· Per Anders Hedkvist informerade vidare om att det nu finns en kostnadsberäkning på 1,3 miljoner för ombyggnaden av kundmottagningen.

· Det förs återigen diskussioner med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder om samarbete. Ett nytt förslag har presenterats för dem.

§15 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§16 ÖVRIGA FRÅGOR

Ledamoten Caroline Kling (mp) överlämnade en skrivelse ”Utsläppsrätter, en kompensation för utsläpp av koldioxid” till bolaget för beredning.

Styrelsen hade inga ytterligare övriga frågor.