Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-04-16

Sammanträde 2008-04-16

Datum
Klockan
Plats

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 21 april 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 2/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt enhälligt

att lägga ärende E:3 ”Angående Veronica Liljas avregistrering från bostadskön” till handlingarna eftersom bolaget följt gällande köregler och riktlinjer samt

att lägga övriga ärenden till handlingarna

§6 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN FÖRSTA KVARTALET 2008

Styrelseärende nr 012/2008 ”Uppföljning av internkontrollen första kvartalet 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§7 ÖVERSYN AV STYRDOKUMENT ”ARKIVORGANISATION OCH –INSTRUKTION”

Styrelseärende nr 011/2008 ”Översyn av styrdokument ”Arkivorganisation och –instruktion” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera bolagets styrdokument ”Arkivorganisation och –instruktion” i enlighet med vad som anförts i detta styrelseärende samt

att styrdokument Dokumenthanteringsplan inte längre ska vara ett styrdokument

§8 ÖVERSYN AV STYRDOKUMENT ”REGLER FÖR ELEKTRONISK POST”

Styrelseärende nr 010/2008 ”Översyn av styrdokument ”Regler för elektronisk post” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera bolagets regler för ekonomisk post i enlighet med vad som anförts i detta styrelseärende

§9 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Åsa Hart, marknadsföringsansvarig, gav en redogörelse för de marknadsföringsinsatser som gjordes under hösten 2007, bl a i samband med förmedlingens 60-årsfirande. Höstens annonseringar har fokuserat på service. Vid nästa styrelsesammanträde kommer resultatet av fastighetsägarkampanjen att redovisas.

· Bostadsförmedlingen kommer att ta ansvar för en särskild aktivitet inom Stockholm Bygger med utställning och mötesplats i Kulturhuset. I gengäld kommer bolaget inte att utbetala 4 miljoner till Stockholm Bygger 2008.

· Förmedlingen kommer att få ett uppdrag från staden att ingå i en regional bostadssamordningsfunktion. Inga detaljer är ännu klara. Mer information kommer.

· Per Anders kommer att delta i en kommundirektörsträff i Uppsala i Stockholm Business Alliance regi. Regionalisering står på programmet.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Ledamoten Caroline Kling (mp) överlämnade ”Skrivelse om Miljö- och klimatpolicy” till bolaget för beredning.

Styrelsen hade inga ytterligare övriga frågor.