Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-05-20

Sammanträde 2008-05-20

Datum
Klockan
14.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 27 maj 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 3/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 TERTIALRAPPORT 1/2008 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 013/2008 ”Tertialrapport 1/2008 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2008 med prognos på årsutfall

att godkänna att bolaget överlämnar en rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar till Stadshus AB och

att förklara detta ärende omedelbart justerat.

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist med medarbetare informerade om följande.

· Invigningen av Stockholm Bygger – utställning och mötesplats i kulturhuset - blir den sista veckan i augusti

· Malmö har för avsikt att starta en bostadsförmedling enligt Stockholmsmodell. Representanter för Malmö stad kommer på besök den 11 juni och vill gärna träffa presidiet

· Regionalisering – SBA:s kommundirektörsträff i Uppsala har genomförts. Nästa steg blir att samla de närmaste kommunernas kommundirektörer

· Bostadsförmedlingen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till en regional samordning av kontakterna med andra kommuner som vill ta emot nyanlända flyktingar från Stockholms län. Ett ärende kommer att läggas fram för styrelsen så snart som möjligt

· Mona Lindén, enhetschef för reguljär förmedling, och Åsa Hart, marknadsföringsansvarig, redogjorde för förmedlingens fastighetsägarkampanj. Olika aktiviteter planeras för
fastighetsägarna beroende på vilken kategori de tillhör. Till kategorin små fastighetsägare räknas de som har under 100 lägenheter. De utgör 86 % men svarar bara för 19 % av lägenheterna. Till dessa planeras utskick av informationsblad om bl a förmedlingsprocessen.
Kategorin mellanstora fastighetsägare har upp till 500 lägenheter. De utgör 9 % och äger 13 % av lägenheterna. De allra flesta är aktiva, dvs har kontakt med förmedlingen och lämnar lägenheter. Stora fastighetsägare, med mer än 500 lägenheter, utgör bara 5 % av alla fastighetsägare men äger 68 % av lägenheterna (de stora kommunala bolagen är borträknade). Dessa är utan undantag aktiva, dvs lämnar lägenheter. De stora och mellanstora fastighetsägarna kommer att kontaktas per telefon och även inbjudas till gemensamma träffar både på chefsnivå och handläggarnivå.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Ersättaren Leila Hassan (m) frågade om bostadsförmedlingen kommer att delta på något sätt när Stockholms stad anordnar ett antal aktiviteter den 8 augusti, dvs ”080808”. Per Anders Hedkvist svarade att informationsenheten får i uppdrag att lägga fram ett förslag vid nästa styrelsemöte den 11 juni.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hade inga övriga frågor.