Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-06-11

Sammanträde 2008-06-11

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 16 juni 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 4/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 REVIDERING AV ATTESTINSTRUKTION

Styrelseärende nr 014/2008 ”Revidering av attestinstruktion” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera styrdokumentet Attestinstruktion

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Politiker, tjänstemän och fastighetsrepresentanter har varit på besök. I Malmö har beslutats starta en bostadsförmedling enligt Stockholmsmodell. Mycket återstår ännu.

· Läget när det gäller utsourcing av IT-driften är det att en t f IT-chef anställts. Han håller på att, med hjälp av en utomstående konsult, sätta ihop ett förfrågningsunderlag. Tidplanen är att förfrågningsunderlaget ska vara klart att skickas ut efter semestrarna.

· Beroende på engagemanget i Stockholm Bygger kommer bostadsförmedlingen att hålla en låg profil i evenemanget ”080808”. Det blir annons i den gemensamma tidningen och kringlor kommer att delas ut i kundmottagningen.

· Togo Danielsson är en fastighetsägare med ca 1200 lägenheter som bostadsförmedlingen länge har haft samarbete med. De har nu beslutat att lämna alla lediga lägenheter till förmedlingen.

· USK har genomfört medarbetarenkäter i staden. När det gäller Nöjd Medarbetar Index – NMI- ligger bostadsförmedlingen i de flesta frågor lite över genomsnittet. Dock finns några frågor där svaren ligger sämre än snittet. Styrelsen kommer att få en rapport när enkäten diskuterats på enhets- och gruppnivå.

· Stockholm Bygger– utställningen kommer att invigas den 20 augusti. Förhandlingar pågår med Kulturhuset, Stadsteatern m fl om innehåll och utseende. Det finns ett förslag. Utställningen byggs upp kring modellen av Stockholm. Bemanning kommer att finnas hela tiden och bostadsförmedlingen sköter samordningen.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor till VD

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet avslutades med att alla önskade varandra en trevlig sommar