Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-08-27

Sammanträde 2008-08-27

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Internkontroll andra kvartalet 2008

7 Revidering av policy och regler för IT-säkerhet

10 VD: s information till styrelsen

12 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 2 september 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 5/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Mona Lindén gav en redogörelse för anmälningsärende E:9, USK:s enkät till fastighetsägare om bostadsförmedlingens service. 450 kontaktpersoner hos små/medelstora och stora fastighetsägare hade intervjuats. Svarsfrekvensen var 80 %. Frågorna var indelade i fem frågeområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens och effektivitet. Helhetsomdömet om förmedlingens service låg på 80 %. De intervjuade fick tillfälle att komma med förbättringsförslag. Förslagen kommer att tas upp och diskuteras på berörda enheter på förmedlingen.

Styrelsen beslöt därefter

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN ANDRA KVARTALET 2008

Styrelseärende nr 016/2008 ”Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§7 REVIDERING AV POLICY OCH REGLER FÖR INFORMATIONS-SÄKERHET

Styrelseärende nr 015/2008 ”Revidering av policy och regler för informationssäkerhet” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till revidering av policy och regler för informationssäkerhet

§8 REVIDERING AV ARBETSORDNING

Styrelseärende nr 017/2008 ”Revidering av arbetsordning” förelåg.

Styrelsen beslöt

att revidera styrdokumentet Arbetsordning för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

§9 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§10 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Outsourcingen av IT-verksamheten har nått ett skede där det inom kort är dags för annonsering. Förhoppningen är att utvärdering av anbuden ska kunna ske vid årsskiftet.

· Invigningen av Stockholm Bygger ägde rum den 20 augusti. Den rönte stort intresse och allt fungerade extremt bra, vilket alla på förmedlingen som deltagit i förberedelserna kan ta åt sig äran av.

· Den ombyggda kundmottagningen togs i bruk den 18 augusti. Några detaljer återstår ännu innan det är helt klart.

· Den utskickade reserapporten från studieresan till Madrid har förhoppningsvis bidragit till att räta ut eventuella kvarstående frågetecken angående Madrids bostadssituation.

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

På en fråga från ersättaren Jackie Nylander (v) svarade Christer Ericsson att halvårsresultatet för inlämnade försöks- och träningslägenheter tyder på att målet för 2008, 300 lägenheter, kommer att uppnås.

Inga ytterligare övriga frågor uppkom.