Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-10-15

Sammanträde 2008-10-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden (utsändes senare)

6 Anmälan av revisorernas rapporter (utsändes senare)

7 Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2008 (utsändes senare)

8 Svar på remiss om flera kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan

9 Svar på remiss om inrättande av projekt Bostad Matchning

11 Månadsstatistik (utsändes senare)

12 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 21 oktober 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 7/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 ANMÄLAN AV REVISORERNAS RAPPORTER

Styrelseärende nr 022/2008 ”Anmälan av revisorernas rapporter” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga bilagda revisionsrapporter (bilagorna C-F) till handlingarna

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TREDJE KVARTALET 2008

Styrelseärende nr 023/2008 ”Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2008” förelåg.

Styrelsen beslöt

att lägga denna redovisning till handlingarna

§8 REMISS OM MOTION 2008:9 OM FLERA KOOPERATIVA HYRESRÄTTER SOM KOMPLEMENT TILL ALLMÄNNYTTAN

Styrelseärende nr 020/2008 ”Remiss om motion 2008:9 om flera kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan” förelåg.

Ordföranden yrkade bifall till VD:s förslag.

Ledamoten Abdo Goriya (s) yrkade bifall i enlighet med skrivningen i motionen.

Styrelsen beslöt

att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över motion 2008:9

att förklara detta ärende omedelbart justerat

Ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot beslutet.

§9 REMISS OM MOTION 2008:27 OM INRÄTTANDET AV PROJEKT BOSTAD MATCHNING, DNR 316-804/2008

Styrelseärende nr 021/2008 ”Remiss om motion 2008:27 om inrättandet av projekt Bostad Matchning, dnr 316-804/2008” förelåg.

Ordföranden yrkade bifall till VD:s förslag.

Ledamoten Abdo Goriya (s) yrkade bifall i enlighet med skrivningen i motionen.

Styrelsen beslöt

att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över motion 2008:27

Ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot beslutet.

§10 MILJÖPOLICY

Styrelseärende nr 019/2008 ”Miljöpolicy” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till miljöpolicy

Särskilt uttalande angavs av ledamoten Caroline Kling (mp) enligt nedan. Ledamoten Abdo Goriya (s) anslöt sig till uttalandet.

”Miljöpartiet gläder sig åt bostadsförmedlingens nya miljöpolicy. Vi är till stora delar nöjda med innehållet. För att göra den mer komplett kan man överst lägga till några formuleringar som brukar finnas med i en miljöpolicy. De syftar bl a till att redovisa bakgrunden till och tanken bakom de åtgärder som senare listas.

Stockholms stads miljöprogram ska vara vägledande för bostadsförmedlingens miljöarbete. Gällande miljölagstiftning utgör en miniminivå för vårt miljöarbete. Bostadsförmedlingen ska arbeta långsiktigt, systematiskt och strukturerat för att ständigt förbättra miljöarbetet och minska bostadsförmedlingens miljöpåverkan.

Styrelsen och ledningen har ett övergripande ansvar för att miljöarbetet genomförs och att medarbetarna är delaktiga och kontinuerligt utbildas i miljöarbetet. Medarbetare, de köande och fastighetsägarna ska informeras om bostadsförmedlingens miljöarbete.”

§11 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande:

· Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att lämna in lägenheter till bostadsförmedlingen.

· Presentkort finns att hämta för den som vill ge första årets köavgift till någon. Ett julklappspresentkort håller på att tas fram.

· En presentation gjordes av projektorganisation för det nya uppdraget Regional bosättningssamordning för nyanlända.

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslöt

att börja sammanträdet den 17 december kl 14.00.

Styrelsen hade inga övriga frågor.

Ordföranden informerade styrelsen att han är bortrest 23/10 – 7/11.